پایان نامه و

دانلود پایان نامه

ر دوران تحصیل فرا می گیرد اگر در طرح و زمینه خاصی قرارگیرد و ارتباط اجزاء آن با هم و با کل امر مورد یادگیری در نظر یادگیرنده روشن شود,در این صورت نسبت به آن فهم و بصیرت پیدا می کند و می تواند آن را به موقعیت جدید انتقال دهد.
بنابراین تمرین یا تکرار یا حفظ و به خاطرسپردن در جریان انتقال تاثیر ندارد و عناصر مشابه نیز برای انتقال کافی نیستند.بلکه درک ارتباط عناصر یک موقعیت با هم و با کل موقعیت, فرد را قادر می سازد تا آنچه را که در یک موقعیت یاد می گیرد,به موقعیت تازه انتقال دهد.

پیروان تئوری گشتالت ,فهم و بصیرت را اساس یادگیری می دانند و عقیده دارند یک شاگرد, آنچه را که در مدرسه می آموزد اگر واقعا بفهمد و نسبت به آن بصیرت حاصل کند,به آسانی می تواند به موقعیتهای جدید انتقال دهد.
توجه به دو موقعیت و عناصرمتشکله آنها و ارتباط این عناصربا هم سبب انتقال یادگیری می شود.
هری داگلاس جریان انتقال یا بصیرت را تابع شرایطی می داند که عبارتنداز:
الف) درجه تعمیم حقایق,اصول و مهارتها,مفاهیم و نظراتی که فرد در یک موقعیت قرار می گیرد,در انتقال یادگیری تاثیر دارد.
ب) درجه مشابهت تصورات,مفاهیم,اصول و زمینه های عاطفی موجود در دو موقعیت سبب انتقال ذهن از یکی به دیگری می شود.
ج) درجه مشابهت مهارتها و روش های معمولی در دو موقیت سبب انتقال ذهن از یکی به دیگری می شود.
د) درجه و اندازه قدرت در تحلیل موقعیت جدید در انتقال تاثیر فراوان دارد.بدین ترتیب که ابتدا فرد موقعیت را به کلی درک کرده و سپس به تحلیل آن پرداخته و عناصرعمده آنرا مشخص می سازد.تحلیل موقعیت جدید سبب روشن نمودن عناصر عمده آن می شود و فرد را قادر می سازد تا آن چه را که درگذشته فراگرفته است,برای برخورد با موقعیت جدید مورد استفاده قرار دهد.
ه) قدرت تعمیم فرد یاد گیرنده :درک ارتباط و به خاطر آوردن آن چه را که فرد در گذشته آموخته و با موقعیت فعلی به نحوی مربوط می شود,در جریان انتقال یا بصیرت موثر است.هر چه قدرت تعمیم فرد یاد گیرنده بیشتر باشد و ارتباط را بهتر درک کرده و بخاطر آورد,زودتر می تواند آنچه را که در گذشته آموخته است به موقعیت جدید انتقال دهد.(شریعتمداری ,1366,ص342و340)
آیا هنگامی که کودک بودید,رویاها و تخیلاتی درباره این که وقتی بزرگ شدید می خواهید چه کاره شوید با خود داشته اید؟آنگاه که آماده ازدواج بودید آیا زندگی را که در کنار همسر آینده خود امید به ساختن آن را داشتید متصور شده اید؟آیا تا به حال قرار شده است سازمان جدیدی را تشکیل دهید؟آیا شما از نوع سازمانی که به تشکیل آن امیدوار بودید,احساس روشنی داشتید؟
چنانچه شما به هر یک از این پرسشها پاسخ مثبت داده باشید,در این صورت شما از قبل آینده خوب و زیبایی از این که بصیرت چیست و نیز چند تجربه عملی از شکل دادن یک بصیرت داشته اید.همچنین شما می دانید که بصیرت در انگیزه بخشیدن به رفتار خودتان و شکل دادن به سرنوشتتان چه میزان توانمند بوده است.البته این موارد,بصیرتهای شخصی و فردی هستند.اما در نقش شما به عنوان رهبر افرادی که به منظور هدفی مشترک به یکدیگر ملحق شده اند همان مفاهیم و حتی قویتر صدق میکند.بنابرین بصیرت عبارتست از)) آینده های واقع گرایانه,محقق الوقوع و جذاب برای سازمان شما))
بصیرت بیان صریح شما از سرنوشتی است که سازمانتان باید به آن سمت حرکت کند.آینده ای است که برای سازمان شما به شکلهای مهمی موفقیت آمیزتر از وضعیت فعلی آنست.
بصیرت همیشه با آینده سر و کار دارد.در واقع بصیرت آنجایی است که فردا آغازمی شود,زیرا آن چیزی را بیان می کند که شما و دیگر کسانی که در بصیرت سیهم هستند,می خواهید برای ایجاد آن با جدیت کار کنید.(تیلهارد شاردین,1964,ص230)
2-1-3-1 کارکرد بصیرت
زمانی فیلسوف برجسته ای نوشت که عظیم ترین نیرو برای پیشرفت نوع بشرعبارتست از((یک امید بزرگ عمومی )) وی همچنین ادامه می دهد که هر فردی بدون اینکه زحمت سبک و سنگین کردن منطق یا اهمیت یک حقیقت ظاهرا بسیار بدیهی را به خود بدهد,می داند که هیچ چیزی ناممکن تر از جلوگیری از شدت یک آرمان نیست.(همان منبع )
بصیرت صحیح برای آینده یک سازمان چنین آرمانی است.این بصیرت افراد را به سمت عمل می کشاند و به دلیل عمل آنان,سازمان تکامل پیدامی کند و موجب پیشرفت می شود.
نقش بصیرت در هدایت سازمان به سمت جلو حیاتی است.چرا که سازمان باید به سمت جلو حرکت کند.در غیر این صورت همانند دوچرخه ای که جایی برای تکیه نداشته باشد,واژگون خواهد شد.قدرت بصیرت دراین است که می تواند توجه آنهایی را که در داخل یا خارج سازمان هستند جلب کند و این توجه را در یک رویای مشترک عمومی متمرکز کند,یعنی نوعی درک جهت به وجود آورد که هم قابل درک است و هم جهت و هدف را تعیین می کند.
به نظرمی رسد انتخاب و تبیین بصیرت صحیح این آرمان قدرتمند,سخت ترین کار و واقعی ترین آزمون رهبری بزرگ است .آن هنگام که چنین امری عملی می شود سازمان در مسیر صحیح برای محقق کردن بصیرت صحیح مورد نظر خود قرار گرفته است.برای درک علت, نیروهای زیر را که بواسطه بصیرت,آزاد می شوند مورد توجه قرار دهید.
الف ) بصیرت صحیح جلب تعهد می کند و به افراد انرژی می بخشد.
ب ) بصیرت صحیح به زندگی کارکنان معنی می بخشد.
ج ) بصیرت صحیح استانداردی برتر را بنیانگذاری می کند.
د ) بصیرت صحیح حال و آینده را به هم پیوند می دهد.
برای داشتن دید متوازن که چه بصیرتی می تواند و چه بصیرتی نمی تواند به نتیجه برسد,باید نسبت به این امرکه بصیرت چه چیزی نیست روشنتر باشیم .
الف ) بصیرت درعین اینکه در رابطه با آینده است,پیشگویی نیست .اگر چه ممکن است پس از روشن شدن حقیقت این گونه به نظر آید.
ب) بصیرت ماموریت نیست.برای بیان اینکه سازمان دارای هدفی است,باید هدف آنرا بیان کرد نه جهت آنرا.
ج) بصیرت مبتنی بر واقعیت نیست .بصیرت وجود خارجی ندارد و چه بسا هیچ گاه آنگونه که درابتدا تصور می شد,محقق نشود.بصیرت نه با واقعیت بلکه با آینده مطمئن و مطلوب سر و کار دارد.بصیرت پر از پیش بینی,فرضیات و قضاوتهای ارزشی است .
د)بصیرت نمی تواند راست یا دروغ باشد.بصیرت را صرفا می توان در ارتباط با دیگر جهتهای ممکن برای سازمان ارزیابی کرد.یعنی اینکه می توان آنرا بهتر یا بدتر, منطقی تر یا کمتر منطقی,مطمئن تر یا خطرناکتر, دارای مناسبت بیشتر یا کمتر,یا فقط کافی مشاهده کرد.
ه) بصیرت,ایستا و یک باور برای همیشه تشریح نشده است یا حداقل نباید باشد.
و) بصیرت جز در خصوص مواردی که با آن مغایرهستند,محدودیتی برای عمل نیست.بلکه برعکس,بصیرت برای آزاد کردن اختیارعمل طراحی شده است تا توان سازمانها را در جهت معقولی متمرکز کند تا فرصتها را همگانی سازد نه اینکه آنها را محدود کند تا به عنوان وسیله ای برای تغییرات مورد نیاز به منظورتضمین موقعیت درازمدت فعالیتهای سازمان عمل کند.(نی نوس ,ازگلی وفرهی,1377,ص49)
معمولا افرادی که کمتر دارای بصیرت و ذهن فلسفی هستند تمایل دارند روال گذشته را به نمایش بگذارند و آن استرس را به وجود آورندکه همان نتیجه را تضمین کند.آنها ممکن است بخواهند اهدافی را که اندکی بالاتر هستند,تعیین کنند یا اینکه در برابر فشارهای دیگرانی که می خواهند با کمترین سرمایه بیشترین کار را انجام دهند,مقاومت کنند.درعین حال آنها همواره مواظبند اوضاع را خیلی تغییر ندهند.در دنیای امروز که به سرعت در حال تغییر است ,این برخورد کفایت نمیکند.در حقیقت این رویکرد می تواند برای سلامت و حیات آینده سازان کاملا خطرافرین باشد.بصیرت قادر است با در نظر گرفتن امکانات و فرصتهای جدید مسیری طولانی را طی کرده و به سمت کنار زدن طرز فکرهای ((عادی ))پیش رود.یک فرد بصیر تعصبات یا موضوعات خاص مورد نظر خود را وارد مباحث نکرده و وقت خود را فقط صرف پیشبرد اهداف می کند.
یک رهبر یا مدیر دارای ذهن فلسفی,مهارتهای در رهبری و استراتژی را در فرایند بصیرت وارد می سازد.او احترام گروه را به خود جلب می کند.حس مشروعیت را که برای حیات سازمان لازمست,بوجودمی آورد.( نی نوس ,ازگلی وفرهی,1377,ص265)
2-1-4 تفکر
برخی از دانشمندان انسان را حیوان متفکرمی دانند و تفکر را فصل ممیز انسان از حیوان قرار می دهند.با اینکه پاره ای از آزمایشها نشان می دهد که تفکر در سطح پایین و ابتدایی آن درمیان حیوانات دیده می شود,درعین حال تفکربازتابی مخصوص انسان است و علاوه بر جنبه فرهنگی طبیعت انسان این ویژگی انسان را از سایر حیوانات مشخص و ممتاز می سازد.
شاید بزرگترین دستاورد نوع بشراین باشد که وی این توانایی را دارد که اندیشه های پیچیده ای را به عمل آورد و آنها را از راه زبان به دیگران منتقل کند.تفکر گستره وسیعی از فعالیتهای ذهنی را در بر می گیرد.هنگامی که تصمیم می گیریم چیزهایی را از مغازه بخریم یا برنامه ای برای تعطیلات تنظیم کنیم یا درباره دوست بیماری دلواپس شویم, در همه این موارد سرگرم تفکر هستیم.اغلب می توان اندیشه های خود را به واژه برگردانیم و آنها را با شخص دیگری در میان بگذاریم.
در آغاز مطلع مروری بر تعریفهای تفکر نموده و سپس بهترین تعریف تفکر را خواهیم آورد.
– تفکر نوعی تحریک شدن یا ظاهرشدن متوالی رمزها یا نمادهاست.به این ترتیب جنبه های مختلف تجربه را می سازیم و دوباره مرتب می کنیم.

 

مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی با موضوع : مهارت های زندگی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– تفکرسازمان دادن و درست به کارگرفتن اطلاعات وآگاهی است.
– تفکرواژه ای کلی برای گروهی از فعالیتهای ذهنی از قبیل استدلال,توصیف یا انتزاع یا تجرید,تعمیم ,برنامه ریزی و تصویرسازی است.
– تفکر به کاوش سنجیده و عمدی تجربه ها در راستای هدفی معین مانند فهمیدن,تصمیم گیری ,برنامه ریزی ,حل مساله ,داوری ,عمل کردن و…گفته می شود.
– بسیاری از مردم فرایندی را که در حل مساله ای پیچیده در کار است,عین تفکر می دانند.باید گفت که در حل مساله چیزی از فراتر از تبدیل صوری ذهنی با ترکیب گزاره هامطرح است .
– تفکر جریانی است که در آن فرد کوشش می کند مشکلی را که با آن روبرو شده است,معین نموده و با بهره گرفتن از تجربیات قبلی خویش به حل آن اقدام کند.
– فیلسوفان اسلامی نیز به پیروی از ارسطو فکر را حرکت ذهن از مقصود یا مطلوب به طرف مبادی معلوم و سپس حرکت آن از مبادی معلوم به جانب مطلوب می دانند.فکر,مرتب ساختن امورمعلوم است,برای منجر شدن به کشف مجهول و استدلال کردن.
– تفکر کشف احکام مجهول به وسیله احکام معلوم است که کاملترین و پیچیده ترین عمل ذهن است.
مورگان و همکارانش تعریف زیر را از تفکر به دست آورده اند:تفکر بازآرایی یا دستکاری اطلاعات به دست امده از محیط و نهادهای ذخیره شده در حافظه درازمدت است.تعریف اخیر کاملتر است.زیرا انواع مختلف تفکر را در بر می گیرد.(همان منبع , ص12-10)
2-1-4-1 طبقه بندی تفکر
چنانچه این تعریف کلی تفکر را یعنی ((بازآریی یا دستکاری اطلاعات به دست آمده از محیط و نهادهای ذخیره شده در حافظه بلندمدت )) را بپذیریم,آنگاه طیف وسیعی از انواع تفکر را خواهیم داشت که می توان آنها را به روش های گوناگون طبقه بندی و معرفی کرد.
فرانک فیش با توجه به مورد استفاده درست برای تفکر,سه نوع تفکر بدین شرح اشاره می کند:
1- تفکر خیال پرداز بی هدف
2-تفکر مبتنی بر پندار
3-تفکر منطقی یا تفکرعقلی که حل مساله است
طبقه بندی های دیگری نیز از تفکر به عمل آمده است که ذیلآ به توضیح آنها می پردازیم.
تداعی آزاد
تداعی آزاد تفکری است که از هر گونه قید خارجی آزاداست و هیچگونه کنترلی از طرف فرد در آن اعمال نمی شود و تقریبا تحت تاثیر حالات درونی فرد است.در این نوع از تفکر,معانی و مفاهیم به هر صورتی که بخواهند در ذهن زنده می شوند و با هم ترکیب می گردند و فرد از کنترل آنها ناتوان است.
خیالبافی
خیالبافی تفکری است که با عالم خارج ارتباط ندارد.اما موضوع معینی دارد.علیرغم اینکه چند دهه از آغاز مطالعه منظم خیالبافی نمی گذرد,روانشناسان توانسته اند اطلاعات زیادی درباره ماهیت و کارکرد آن بدست آورند.این پژوهشگران,خیالبافی را یک عادت بد یا نشانه یک اختلاف هیجانی بد به حساب نمی آورند,بلکه معتقدند که خیالبافی یک حالت عادی هوشیاری است که ویژگیهای بارز آن تغییر درتوجه است.توجه فرد خیالباف به جای اینکه به یک تکلیف فیزیکی یا روانی مشخص متمرکز شود به افکار و تصوراتی معطوف می شودکه از حافظه مایه می گیرند.

مطلب مشابه :  رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع واقعیت درمانی

تفکر عملی
این نوع تفکر, تفکری است که در مسایل ساده روزانه به وقوع می پیوندد.مانند تفکر درباره اینکه چگونه فعالیت یک روز خود را تنظیم کنیم و یا عمل خاصی را بطور عادی انجام دهیم.

تفکرخلاق
تفکرخلاق به آن نوع فعالیت فکری گفته می شودکه به حل مسایل و مشکلات سخت و حل نشده می پردازد و یا برای مسایل حل نشده گذشته راه حلهای جدید کشف می کند.این گونه تفکر معمولآ به ابداع و اختراع منجرمی شود.خلاقیتهای علمی,هنری ,صنعتی ,کشاورزی, داشتن بینش های نو در مسایل سیاسی ,اقتصادی و اجتماعی همگی نتیجه این نو ع تفکر هستند.
همه افکار خلاق آدمی از الگوی خاصی تبعیت می کنند.اما باید توجه داشت که نمی توان از این الگوی خاص مانند یک فرمول استفاده کرد و به دلخواه خود از یک مرحله به مرحله دیگر تفکر خلاق وارد شد.اما اشنایی با این الگوی خاص به ما کمک می کند تا متوجه شویم که ذهن فعال,به کدام مرحله از تفکر خلاق رسیده است و احتمال رسیدن آن به کدام مرحله دیگر وجود دارد. آنچه در زیر آورده می شود مراحل مختلف فرایندی است که بوسیله ذهن متفکر و درگیر تخیل خلاق باید از آن بگذرد تا به افکار عقاید و برنامه های جدید دست یابد.
مراحل مختلف تفکر خلاق
در بحث ظهور خلاقیت,مراحل تفکر خلاق عبارتند از:
1-مرحله آمادگی
در این مرحله یک مدیر باید مشکل یا طرحی را که مایل به حل آن است,مشخص سازد.برای این منظورحافظه, توانایی,استدلال و مهارتهای ذهنی دیگر خود را باید بکار گیرد تا مشکل را به دقت تعریف و مشخص سازد.در رابطه با آن واقعیتها و اطلاعات مفید دیگر را جمع آوری کند و قبل از اقدام به هر عملی این اطلاعات و واقعیتها را به بخشهای قابل فهم تقسیم و آن را تجزیه و تحلیل نماید.
2-خلق اندیشه
در این مرحله,اندیشه های حیاتی و خلاق در ذهن پدید می آید و این احتمال که در نهایت مشکل حل شود افزایش می یابد.در این مرحله می توان راه حلهای گوناگون را در نظر گرفت و به همان ترتیبی که این راه حلها به ذهن می رسد,آنها را در دفترچه ای یادداشت کرد.
مدیر وقتی درباره این راه حلها به قضاوت و نقد و بررسی می پردازد باید در نظر داشته باشد که جریان اندیشه,قطع می شود.در این صورت باید مراقب بود که قضاوت درباره راه حلها مانع از فرایند خلاق ذهن نشود.
3-باز پیدایی
پس از طی مراحل فوق,بالاخره به مرحله ای می رسد که از فراوانی اندیشه های گوناگون که به ذهنش می آید,کاسته می شود و

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید