انگیزش

ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ اﻧﮕﻴﺰش رو ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر و ﻓﺮﻣﺎن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ و در اﻳﻦ