منبع پایان نامه درباره ۴-۱-۳-۳-، ۷-۴، ، فنول

دانلود پایان نامه

شدت در این نوع تابش میزان جداسازی کمتر است. میزان جداسازی فنول در نور مرئی و در pH های مختلف در شکل ۴-۶ آمده است.
شکل۴- ۵- pH بهینه برای کاتالیست مکانیکی در نور مرئی

۴-۱-۳-۳- مقایسه انواع کاتالیست مکانیکی در نور فرابنفش و نور مرئی

در شکل ۷-۴ مقایسه میزان جداسازی انواع کاتالیست ساخته شده از روش مکانیکی در نورهای

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومایوگرافی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید