منبع پایان نامه درباره ۱/۰، ۰۷۵/۰، ۰۲۵/۰، پ”

دانلود پایان نامه

ذره
خاکستری
۰۵/۰
۰۵/۰
۱/۰
آ
متمایلبه سیاه
۰۷۵/۰
۰۲۵/۰
۱/۰
ب
شیری
۰۲۵/۰
۰۷۵/۰
۱/۰
پ
روشن تر ازب
۰۵/۰
۱/۰
۰۵/۰
ت

همانگونه که از شکلها (۴-۱) و (۴-۲) مشخص است کاتالیست نوع “c)) پ” نسبت به انواع دیگر نوع کاتالیست میزان جداسازی بیشتری را انجام می

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره تیتانیا، آنگستروم، روی(?Zn?^(2+))،، ۷۴

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید