منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

دانلود پایان نامه

کاتالیست در نور مرئی(غلظت در مقابل زمان)

۴-۱-۳- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه

۴-۱-۳-۱- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور فرابنفش

در این قسمت پس از بدست آمدن بهترین نوع کاتالیست برای جداسازی فنول، از پساب سنتزی آزمایشگاهی نوبت به بررسی میزانpH بهینه رسید. همان گونه که مشخص است در فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی عامل

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه چند متغیره

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید