منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

دانلود پایان نامه

حضور اکسیدهای مس و روی هم به علت ارزان بودن آنها نسبت به تیتانیا و هم سهولت ساخت بسیار مورد توجه است. برای بالا بردن عمر حفره و الکترون تولید شده نیاز به عواملی جهت گیراندازی حفره وجود دارد که می توان در این خصوص از فلزات و اکسیدهای فلزات بهره جست. این گیراندازی باعث کاهش زوج شدگی الکترون و حفره می شود]۳[.
شکل۴- ۲- بهینه سازی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه d، الکترو‌ن‌ها، گونه‌ها، جاذب،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید