منبع تحقیق با موضوع within، ۱۰.۰%، ۱۰۰.۰%، .۰%

دانلود پایان نامه

Crosstabulation

redastoor
Total

۵
۴
۳
۲
۱

ESP
teacher
Count
۱
۸
۱
۰
۰
۱۰

% within group
۱۰.۰%
۸۰.۰%
۱۰.۰%
.۰%
.۰%
۱۰۰.۰%

learner
count
۲
۲۰
۴۱
۱۸
۴
۸۵

% within group
۲.۴%
۲۳.۵%
۴۸.۲%
۲۱.۲%
۴.۷%
۱۰۰.۰%
Total
Count
۳
۲۸
۴۲
۱۸
۴
۹۵

% within

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، and، Grammar، Functional

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید