منبع تحقیق با موضوع the، accepted.، That، Therefore,

دانلود پایان نامه

Groups
۱۰۷۸۲.۷۱۴
۸۹
۱۲۱.۱۵۴

Total
۱۳۷۳۴.۴۸۴
۹۴

Based on the above table, the F-statistic equals 4.873 and the significance level is 0.001. Therefore, the above hypothesis is accepted. That is, there are significant differences.

Hypothesis 2.3: There are significant differences among the

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید