منبع تحقیق با موضوع Std.، the، table، a

دانلود پایان نامه

academic rhetoric within the systemic Functional Grammar (SFG)

reeducation
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
Rhetoric and
SFG
dimension1
۱.۰۰
۸۱
۷۱.۷۱۶۰
۱۱.۱۸۲۸۴
۱.۲۴۲۵۴

۲.۰۰
۱۴
۸۶.۳۵۷۱
۹.۴۹۱۷۵
۲.۵۳۶۷۸
This table shows a difference between the mean scores. We don’t know exactly whether this attested

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید