منبع تحقیق با موضوع of، the، Sum، Squares

دانلود پایان نامه

Grammar (SFG) model
F test is used to verify this hypothesis. In the following table, the mean scores of different groups are presented.
ANOVA Table (4.11) RHETORIC AND SFG

Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Between Groups
۲۹۵۱.۷۷۰
۵
۵۹۰.۳۵۴
۴.۸۷۳
.۰۰۱
Within

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه ، نیاز،، ۳-۲-۱-۲-، نرم‌افزارهای

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید