منبع تحقیق با موضوع Frequency، ۳.۲، frequency، Cumulative

دانلود پایان نامه

Table (4.7) Variable Frequency distribution of respondents in terms Rhetoric and Systemic Functional Grammar usage
Cumulative frequency percent
Valid frequency percent
Relative Frequency percent
Absolute Frequency percent

۳.۲
۳.۲
۳.۲
۳
Too

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردجیره، چای، آزمایش

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید