منابع پایان نامه ارشد درمورد درصد تجمعی، بازار هدف، سهم بازار، دارایی ها

دانلود پایان نامه

گردش دارایی های شرکت

h5
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
7
2.4
2.4
2.4

کم
20
6.7
6.7
9.1

متوسط
71
23.9
23.9
33.0

زیاد
113
38.0
38.0
71.0

خیلی زیاد
83
27.9
27.9
99.0

99.00
3
1.0
1.0
100.0

Total
297
100.0
100.0

طراحی بومی سایت
i1
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
10
3.4
3.4
3.4

کم
30
10.1
10.1
13.5

متوسط
79
26.6
26.6
40.1

زیاد
93
31.3
31.3
71.4

خیلی زیاد
78
26.3
26.3
97.6

99.00
7
2.4
2.4
100.0

Total
297
100.0
100.0

سهولت کار با سایت شرکت
i2
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
10
3.4
3.4
3.4

کم
29
9.8
9.8
13.1

متوسط
68
22.9
22.9
36.0

زیاد
110
37.0
37.0
73.1

خیلی زیاد
78
26.3
26.3
99.3

99.00
2
.7
.7
100.0

Total
297
100.0
100.0

دارا بودن اطلاعات مورد نیاز مشتریان
i3
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
11
3.7
3.7
3.7

کم
29
9.8
9.8
13.5

متوسط
69
23.2
23.2
36.7

زیاد
105
35.4
35.4
72.1

خیلی زیاد
83
27.9
27.9
100.0

Total
297
100.0
100.0

میزان نفوذ شرکت در بازار هدف

tb1
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
6
2.0
2.0
2.0

کم
17
5.7
5.7
7.7

متوسط
45
15.2
15.2
22.9

زیاد
69
23.2
23.2
46.1

خیلی زیاد
158
53.2
53.2
99.3

99.00
2
.7
.7
100.0

Total
297
100.0
100.0

سهم بازار بدست آمده در 3سال اخیر شرکت
tb2
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهشاهنامه فردوسی، ایران باستان، شاهنامه ی فردوسی، ادب فارسی

خیلی کم
6
2.0
2.0
2.0

کم
11
3.7
3.7
5.7

متوسط
35
11.8
11.8
17.5

زیاد
78
26.3
26.3
43.8

خیلی زیاد
167
56.2
56.2
100.0

Total
297
100.0
100.0

میزان سرمایه گذاری برای نفوذ در بازار هدف
tb3
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
5
1.7
1.7
1.7

کم
13
4.4
4.4
6.1

متوسط
47
15.8
15.8
21.9

زیاد
72
24.2
24.2
46.1

خیلی زیاد
160
53.9
53.9
100.0

Total
297
100.0
100.0

دسترسی به درگاه های پرداخت در سایت مورد نظر
p1
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
4
1.3
1.3
1.3

کم
20
6.7
6.7
8.1

متوسط
66
22.2
22.2
30.3

زیاد
106
35.7
35.7
66.0

خیلی زیاد
98
33.0
33.0
99.0

99.00
3
1.0
1.0
100.0

Total
297
100.0
100.0

سرعت دسترسی به درگاه های خرید سایت شرکت
p2
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
9
3.0
3.0
3.0

کم
16
5.4
5.4
8.4

متوسط
63
21.2
21.2
29.6

زیاد
100
33.7
33.7
63.3

خیلی زیاد
109
36.7
36.7
100.0

Total
297
100.0
100.0

تفاهم‌نامه با سایر سایتها برای ارئه محصولات شرکت
p3
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
3
1.0
1.0
1.0

کم
13
4.4
4.4
5.4

متوسط
60
20.2
20.2
25.6

زیاد
122
41.1
41.1
66.7

خیلی زیاد
97
32.7
32.7
99.3

99.00
2
.7
.7
100.0

Total
297
100.0
100.0

رضایت از خرید از سایت
r1
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
4
1.3
1.3
1.3

کم
19
6.4
6.4
7.7

متوسط
50
16.8
16.8
24.6

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیشهرستان فومن، خدمات گردشگری، استان گیلان، صنایع دستی

زیاد
123
41.4
41.4
66.0

خیلی زیاد
101
34.0
34.0
100.0

Total
297
100.0
100.0

رضایت ناشی از بازاریابی مناسب شرکت

r2
Valid
فراوانی
درصد
درصد قابل قبول
درصد تجمعی

خیلی کم
7
2.4
2.4
2.4

کم
32
10.8
10.8
13.1

متوسط
85
28.6
28.6
41.8

زیاد
96
32.3
32.3
74.1

خیلی زیاد
72
24.2
24.2
98.3

99.00
5
1.7
1.7
100.0

Total
297
100.0
100.0

رضایت ناشی از سهولت دسترسی و آسودگی معامله

Author: yazoa

دیدگاهتان را بنویسید