منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دانلود پایان نامه

فوقخاری و دلتوئید میانی (sig=0/007) معنا دار بود.
بیشترین فعالیت مربوط به عضله فوقخاری (۴۵/۵۰±۵/۳۸) و کمترین فعالیت مربوط به عضله دلتوئیدمیانی (۳۴/۰۸±۳/۲۳)
در نتیجه فرض سوم تحقیق تایید میشود.

نمودار۴-۵- %RMS عضلات مختلف در حرکت ابداکشن در صفحه کتف زوایه ۳۰ درجه

پس این عضله در صفحه کتف زاویه ۳۰ درجه، شدت فعالیت

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه ۸/۰%، [۶۹].، ۵-۱۰×۲/۱،، ۳/۱%،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید