منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

اسکپشن، تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS عضله دلتوئید میانی معنی دار بود (Sig=0/00 و F=1/329)
بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۹۵/۶۷±۱۵/۹) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۲۳/۵۰±۱۵/۹) است.

نمودار۴-۱۱- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در صفحه اسکپشن

در صفحه ساجیتال،

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه کارگرفته، تکعاملی۱۰۵، ، شدند،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید