منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

میشود.

نمودار۴-۸- %RMS عضلات مختلف در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال زوایه ۹۰ درجه

.

تحلیل عاملی اثر صفحه حرکتی (با سه سطح) در مقدار RMS عضله دلتوئید میانی در زوایای ۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه معنی دار بود.
تحلیل عاملی اثر صفحه حرکتی (با سه سطح) در زوایه ۳۰ درجه (Sig=0/002و F=11/93) معنی دار و این اختلاف برای عضله دلتوئید

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورددرجه حرارت، استاندارد

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید