منابع و ماخذ پایان نامه ۴-۱-۲-، تثبیت،، نشت۱۰۶،

دانلود پایان نامه

انباشتگی لیگاند بر روی غشا باعث نشت۱۰۶ لیگاند به محلول نمونه هنگام اندازهگیری میشود و انجام آزمایش بدین طریق با خطای زیادی همراه خواهد بود.

شکل ۴-۱- اثر غلظت لیگاند بر میزان تثبیت بر روی فیلم های تری استات سلولز
۴-۱-۲- بررسی اثر زمان تثبیت
منظور از زمان تثبیت، مدت زمانی است که غشاء فعال شده در

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه اسپکتروفتومتری، ، زیاد،، بالا،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید