منابع و ماخذ پایان نامه -۱۰×۰/۶، توریم، (VI)، گلیسین

دانلود پایان نامه

غشاء PVC که حاوی تریبوتیلفسفات به عنوان نرمکننده بود ساخته شد. ناحیه خطی این حسگر ۴-۱۰×۰/۲- ۶ -۱۰×۰/۶ با حد تشخیص ۶ -۱۰×۰/۶ مولار توریم(VI)گزارش شده است. زمان پاسخ این حسگر به غلظت توریم (VI) در محلول مورد اندازهگیری بستگی دارد و در محدوده زمانی ۱۲-۸/۸ دقیقه تغییر میکند. این حسگر در بافر گلیسین مورد استفاده قرار میگیرد و با

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره الکتریک، ]۱۲، ، .[

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید