منابع و ماخذ پایان نامه کمترین مربعات جزئی

دانلود پایان نامه

مانند نویز می باشند، بدون آن که اطلاعات دیگری برای اینکارلازم باشداز روشهای کالیبراسیون چندمتغیره میتوان روش مشتقی، کمترین مربعات جزئی وتصحیح سیگنال های عمودی رانام بردکه ازدومرحله کالیبراسیون(آموزش( وپیشگویی ) تست ( تشکیل شده است.در مرحله کالیبراسیون بر اساس یک طراحی آزمایش، ۲۵ محلول تهیه می شود که توسط مدل ساخته خواهد شد، پس از

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید