منابع و ماخذ پایان نامه کارگرفته، تکعاملی۱۰۵، ، شدند،

دانلود پایان نامه

پروژه برای اندازهگیری همزمان سرب و جیوه توسط حسگر نوری ساخته شده، در دو دسته کلی بررسی و بهینهسازی شدند، در قسمت اول پارامترهای مربوط به ساخت حسگر و در قسمت دوم پارامترهای مؤثر بر عملکرد حسگر بررسی شد، همچنین روش بهینهسازی به کارگرفته شده در اینجا روش تکعاملی۱۰۵ میباشد که در آن تمام پارامترها ثابت در نظر گرفته شده و فقط پارامتر

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، accepted.، That، Therefore,

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید