منابع و ماخذ پایان نامه شدند،، هرکـدام، واکنشگربه، (۳۰-۵

دانلود پایان نامه

بر این اساس هدف نهایی نشاندن مقداری از واکنشگر بر روی سطح فیلم می باشد که میزان کمپلکس تشکیل شده با یونهای سرب و جیوه را بررسی کنیم. به منظور بررسی اثر زمان تثبیت، غشاهای لازم مطابق با روشی که در قسمت قبل شرح داده شد تهیه شدند، سپس فیلم های مذکور، هرکـدام جداگانه در محلول حاوی ۰۰۶/۰ مولار از واکنشگربه مدت (۳۰-۵ ) دقیقه قرار

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرگرسیون، همبستگی پیرسون، رفتار شهروندی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید