منابع و ماخذ پایان نامه دهند۱=pH، گرفت،، (۴-۳)، (۴-۴)

دانلود پایان نامه

pH انتخاب گردید. انتخاب pH با استفاده از حسگر ساخته شده در شرایط بهینه بدست آمده قبلی صورت گرفت، که نتایج حاصل از این بررسی در شکل (۴-۳) و (۴-۴) برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه نشان داده شده است. همانطورکه داده های تجربی بدست آمده نشان می دهند۱=pH برای سرب و جیوه بهترین سیگنال با استفاده از حسگر ساخته شده را نشان

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورددرجه حرارت، استاندارد

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید