منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، واکنشگر، محلول‌ها، ۳-۲-۱-۱-

دانلود پایان نامه

اسپکتروفتومتر (Agilent HP8543) مجهز به سل کوارتز به طول سه سانتیمتر و برنامه(Agilent Technology) Chemstation جهت ثبت طیف های جذبی استفاده شده است. از دستگاه pHمتر Metrohm (M-12) جهت اندازه گیری pH استفاده شد که با دو بافر استاندارد ۴ و ۷ کالیبره شده بود.

۳-۲-۱-۱- تهیه محلول‌ها و استانداردها
شمایی از ساختار واکنشگر

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومایوگرافی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید