منابع و ماخذ پایان نامه ، مفیدی، می‌دهند،، Visible

دانلود پایان نامه

بنابراین با بیش از یک اتم همراه هستند. نوع دوم الکترون‌های خارجی غیر پیوندی که تا حد زیادی حول اتم‌هایی مانند اکسیژن، گوگرد و نیتروژن مستقر هستند. ترکیبات آلی حاوی پیوندهای دو گانه یا سه گانه معمولاً پیک‌های جذبی مفیدی در این ناحیه می‌دهند. گروه‌های عاملی سیر نشده که در ناحیه UV- Visible جذب می‌دهند، رنگ ساز نامیده می‌شوند.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد FTIR، دهندهی، cm-13/1635،، ونیل

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید