منابع و ماخذ تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

بر رفتار شهروندی سازمانی داشتند که خود از اهمیت موضوع حکایت دارد.
با توجه به پیشینه‌ای ارائه‌شده، از میان پژوهش‌های انجام‌گرفته درزمینۀ؛ رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی اعم از پژوهش‌های خارجی و داخلی، فقدان اثری که ارتباط این سه متغیر را به‌صورت مستقیم و همزمان موردبررسی قرار داده و نیز در مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهی صورت پذیرفته باشد؛ بیشتر به چشم می‌خورد. این در صورتی است که بر روی متغیرهای پژوهش به صورتی جداگانه پژوهش‌های فراوان صورت گرفته است.
همان‌طوری که ملاحظه می‌شود میان فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی، فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری و جود دارد؛ اما دانستن رابطه میان این سه متغیر با توجه به دنیای سازمانی امروز و پیچیدگی‌های آن‌یک نیاز اساسی محسوب می‌شود، به همین دلیل و به جهت اطمینان بیشتر و ساختن پیشینه مستحکم‌تر از وجود ارتباط غیرمستقیم میان این متغیرها، از جوسازمانی به‌عنوان متغیر میانجی استفاده گردید تا از این طریق زمینه پژوهش‌های بیشتر را فراهم آورد.
تحقیقات ذکرشده به‌وضوح اهمیت توجه به مساله موردنظر در سازمان‌ها را نشان می‌دهد. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سازمان موردنظر یک‌نهاد آموزش عالی و مسئول تربیت نیروی انسانی و متخصص موردنیاز جامعه باشد. به همین دلیل محقق؛ دانشگاه کابل را به‌عنوان سازمان موردمطالعه انتخاب نمود. امید است که یافته‌های حاصل از این پژوهش بتواند مدیران و رهبران سازمان‌های آموزش عالی را در برنامه‌ریزی و هدایت مؤثر و بهسازی محیط سازمانی دانشگاه‌ها یاری دهد و امکان تحقق هدف‌های سازمانی ایشان را تسهیل کند.

مدل نظری رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه گری جوسازمانی

فصل سوم

روش‌شناسی

مقدمه

در این فصل به بیان روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزارهای مورداستفاده، روایی و پایایی ابزار، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و نهایتاً روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پرداخته‌شده است.

3-1- روش پژوهش

با توجه به اینکه پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی می‌باشد، روش پژوهش مورداستفاده توصیفی و از نوع همبستگی بوده و همچنین ازنظر هدف و ماهیت پژوهشی کاربردی می‌باشد. در این پژوهش متغیر فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان متغیر پیش‌بین و متغیر رفتار شهروندی سازمانی به‌عنوان ملاک و جوسازمانی به‌عنوان متغیر واسطه در نظر گرفته‌شده است.

3-2- جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری:

جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل در سال 1393 می‌‌باشد، تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل درمجموع 679 نفر هستند؛ که طبق جدول مورگان، حجم نمونه آماری آن 248 نفر می‌باشند؛ که در این راستا، از روش نمونه‌گیری تصادفی نظام‌مند استفاده‌شده است.
جدول شماره (3-1) تفکیک جامعه آماری بر اساس دانشکده‌ها و تعداد اعضای هیئت‌علمی
دانشکده‌ها تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌ها تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌ها تعداد اعضای هیئت‌علمی
علوم تربیتی و روانشناسی 38 زمین‌شناسی 42 مهندسی 41
خبرنگاری 44 دامپزشکی 34 کشاورزی 44
علوم اجتماعی 33 داروسازی 35 اقتصاد 40
حقوق و علوم سیاسی 39 هنر 46 علوم طبیعی 85
علوم اسلامی 52 زبان و ادبیات 86 مدیریت دولتی 20
جمع کل 679

3-3- ابزار پژوهش:

در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با پژوهش سه مقیاس مورداستفاده قرارگرفته است؛ و با بهره گرفتن از اطلاعات حاصل از ابزارهای مذکور فرضیه‌های تحقیق موردسنجش و آزمون قرار گرفتند.

3-3-1- مقیاس سنجش فرهنگ‌سازمانی:
مقیاس شش بُعدی سنجش فرهنگ‌سازمانی توسط کامرون و کویین (2006)، ساخته‌شده است. این مقیاس دارای 23 گویه 5 گزینه‌ای از نوع لیکرت و شامل شش بُعد می‌باشد: بعد خصوصیات حاکم بر سازمان؛ شامل گویه های 1، 2، 3، 4و بُعد رهبری سازمانی؛ شامل گویه های: 5، 6، 7، 8 و بعد مدیریت کارکنان شامل گویه های 9، 10، 11، 12؛ بعد انسجام سازمانی شامل گویه های 13، 14، 15، 16 ؛ بُعد تاکید و تمرکز بر راهبردهای سازمان گویه های 17، 18، 19و 20؛ و بعد معیارهای موفقیت شامل گویه های 21، 22و 23 می‌باشد. پاسخگویان می‌بایست از بین 5 گزینه، یک گزینه را از 1 (کاملاً مخالفم) تا 5 (کاملاً موافقم) انتخاب نمایند.

3-3-2- مقیاس جوسازمانی:
مقیاس جوسازمانی (پلاس دلتا ، 2011)، دارای 40 گویه و شامل 8 زیر مقیاس می‌باشد که عبارت‌اند از: طراحی سازمانی شامل گویه های 1 تا 5، ویژگی‌های شخصیتی شغل شامل گویه های 6 تا 10، روابط میان همکاران شامل گویه های 11 تا 15، فرهنگ محیط کار شامل گویه های 16 تا 20، مدیریت ارشد شامل گویه های 21 تا 25، سرپرستی مستقیم شامل گویه های 26 تا 30، فرایندهای کاری شامل گویه های 31 تا 35 و ارتباطات شامل گویه های 36-40 که به‌صورت پنج گزینه‌ای لیکرت از کاملاً مخالفم که دارای نمره صفر تا کاملاً موافقم با نمره 4 نمره‌گذاری گردیده است.

3-3-3- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی:
مقیاس رفتار شهروندی سازمانی، با مشخصه‌ های نوع‌دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و آداب اجتماعی بر اساس مقیاس طراحی‌شده توسط (پودساکف و همکاران، 1990) استفاده شد که مشتمل بر 24 گویه و 5 گزینه‌ای (خیلی زیاد؛5، زیاد؛4، متوسط؛3، کم؛2 و خیلی کم؛1) از نوع لیکرت می‌باشد؛ که از این میان، نوع‌دوستی پنج سؤال (5، 10، 15، 20، 24)، وجدان کاری پنج سؤال (1، 6، 11، 16، 21)، جوانمردی پنج سؤال (2، 7، 12، 17، 22)، نزاکت پنج سؤال (4، 9، 14، 19، 23)،. آداب اجتماعی چهار سؤال (3، 8، 13، 18) را به خود اختصاص داده‌اند. گویه های مقیاس شهروندی سازمانی با ترتیب و تنظیم و در اختیار پاسخگو قرار داده شد؛ و پاسخگو میزان موافقت و مخالفت خود را به هر گویه بر اساس طیف پنج‌قسمتی لیکرت بیان نمودند.

3-5- روایی و پایایی ابزار پژوهش:

در این پژوهش برای بررسی روایی صوری – محتوایی مقیاس‌های مورداستفاده، از روش روایی صوری – محتوایی استفاده شد. به همین جهت مقیاس‌های پژوهش به چند تن از اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان دانشگاه شیراز و دانشگاه کابل که به موضوع پژوهش آگاهی و شناخت داشتند و هم‌چنین به اساتید محترم راهنما و مشاور ارائه گردید؛ سپس محقق ایده‌های آنان را در مورد گویه های مقیاس‌های مذکور جویا شد و پس از اعمال اصلاحات لازم در مفاد برخی از گویه ها( گویه های 12و 18 مقیاس رفتار شهروندی سازمانی) و بومی‌سازی گویه ها، مقیاس قابل‌اجرا و مورد تائید آنان قرار گرفت.
برای محاسبه روایی و پایایی هریک از این سه مقیاس و ابعاد آن‌ها در یک مطالعه مقدماتی مقیاس‌های مذکور در یک نمونه 30 نفری از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل از روش تحلیل گویه و آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج حاصل از ضرایب تحلیل گویه و آلفای کرونباخ کلی مقیاس‌ها عبارت بود از : ضریب تحلیل گویه فرهنگ‌سازمانی بین (93/0- 87/0) و آلفای کرونباخ آن 87/0، ضریب تحلیل گویه رفتار شهروندی سازمانی (77/0- 62/0) و ضریب آلفای کرونباخ آن 71/0، و ضریب تحلیل گویه جوسازمانی (89/0- 62) و ضریب آلفای کرونباخ آن 88/0 . بنابراین طبق نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل گویه و ضرایب آلفای کرونباخ، می‌توان نتیجه گرفت که هر سه مقیاس از روایی و پایایی قابل‌قبول برخوردار هستند.

3-5-1- روایی و پایایی مقیاس سنجش فرهنگ‌سازمانی

جدول شماره(3-2): روایی و پایایی مقیاس فرهنگ سازمانی کامرون و کویین(2006)
ابعاد
ضرایب ویژگی های غالب رهبری سازمانی مدیریت کارکنان پیوند سازمانی راهبرد های تاکیدی معیار های موفقیت کل
ضرایب همبستگی 76/0-59/0 74/0-41/0 74/0-51/0 74/0-53/0 75/0-67/0 76/0-60/0 93/0-87/0
سطح معناداری 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0
ضریب آلفای کرونباخ 63/0 56/0 56/0 60/0 71/0 48/0 87/0

برای محاسبه روایی مقیاس سنجش فرهنگ‌سازمانی، از روش تحلیل گویه استفاده شد. نتایج بر اساس طیف همبستگی (کمترین و بیشترین ضرایب) و سطح معناداری ارائه‌شده است. طوری که در جدول شماره (3-2) ملاحظه می‌گردد تمامی زیر مقیاس‌ها با نمره کل همبستگی مثبت و معناداری را نشان دادند. همچنان برای محاسبه پایایی مقیاس سنجش فرهنگ‌سازمانی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. با توجه به جدول شماره (3-2) در تمامی ابعاد همه گویه ها دارای پایایی مطلوبی می‌باشند و مقیاس از ثبات درونی نسبتاً خوبی برخوردار است. پایایی کل مقیاس نیز محاسبه‌شده که 87/0 می‌باشد.

3-5-2- روایی و پایایی مقیاس جوسازمانی

جدول شماره (3-3) روایی و پایایی مقیاس سنجش جو سازمانی پلاس دلتا(2011).
آلفای کرونباخ سطح معناداری ضرایب همبستگی ضرایب
ابعاد
72/0 0001/0 74/0 – 63/0 طراحی سازمانی
69/0 0001/0 78/0 – 66/0 ویژگی های شخصیتی شغل
77/0 0001/0 78/0 – 62/0 روابط میان همکاران
77/0 0001/0 82/0 – 60/0 فرهنگ محیط کار
78/0 0001/0 84/0 – 59/0 مدیریت ارشد
80/0 0001/0 80/0 – 68/0 سرپرستی مستقیم
77/0 0001/0 78/0 – 66/0 فرایندهای کاری
78/0 0001/0 82/0- 64/0 ارتباطات
88/0 0001/0 89/0 – 62/0 کل
برای محاسبه روایی مقیاس سنجش جوسازمانی، از روش تحلیل گویه استفاده شد. نتایج بر اساس طیف همبستگی (کمترین و بیشترین ضرایب) و سطح معناداری ارائه‌شده است. طوری که در جدول شماره (3-3) ملاحظه می‌گردد تمامی زیر مقیاس‌ها با نمره کل همبستگی مثبت و معناداری را نشان دادند. همچنان برای محاسبه پایایی مقیاس سنجش جو‌سازمانی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. با توجه به جدول شماره (3-3) در تمامی ابعاد همه گویه ها دارای پایایی مطلوبی می‌باشند و مقیاس از ثبات درونی نسبتاً خوبی برخوردار است. پایایی کل مقیاس نیز محاسبه‌شده که 88/0 می‌باشد.
برای محاسبه پایایی مقیاس سنجش جوسازمانی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. با

]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *