رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع معادلات ساختاری

طریق زیر محاسبه گردید.
ra =: ضریب آلفای کرانباخ
j = تعداد سوالات آزمون
S2j = واریانس سوالات آزمون
S2 = واریانس کل آزمون
جدول (3 -10) ضریب پایایی هریک ازمؤلفه های هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری
متغیر
تعداد سوال
ضریب پایایی
سطح معناداری
هوش اخلاقی
بخشش
4
77/0
83/0
000/0
درستکاری
12
81/0
دلسوزی
4
70/0
سرمایه اجتماعی
مشارکت اجتماعی
7
68/0
87/0
000/0
انسجام اجتماعی
7
73/0
تعلق اجتماعی
6
73/0
اعتماد اجتماعی
5
89/0
مسئولیتپذیری
خودمدیریتی
9
67/0
91/0
000/0
امانتداری
4
72/0
وظیفهشناسی
3
76/0
سازمانیافتگی
6
82/0
پیشرفتگرایی
3
89/0
ضریب پایایی پرسشنامههای هوش اخلاقی 83/0، سرمایه اجتماعی 87/0 و مسئولیت پذیری 87/0 درصد برآورد گردید که در سطح آلفای 01/0معنادار بوده و حاکی از پایایی بالای ابزار اندازه گیری است.
3-8 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار 18 SPSSو Amos گرافیک در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آماری توصیفی از شاخصهای آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده ها و همچنین فرضیه های پژوهش از آزمون t تک نمونهای ،آزمون تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادلات ساختاری استفاده گردید.
آزمون t تک نمونهای: هنگامیکه نمونه کوچک باشد و واریانس جامعه در دسترس نباشد ابتدا خطای معیار را به دست آورده و سپس در فرمول t گذاشته و با بهره گرفتن از سطح معناداری این آزمون جهت تأیید یا رد فرضیهی مرتبط با میانگین در نظر گرفته شده اقدام میشود( پاشا شریفی، نجفی زند، 224:1386).
آزمون tمستقل: این آزمون یک آزمون پارامتری است و برای آن دسته از طرح‌های آزمایشی بکار می‌رود که در آن‌ها یک متغیر مستقل در دو موقعیت مورد آزمون واقع شود و در این موقعیت آزمودنی‌های متفاوتی شرکت دارند (گرین و الیویرا،105:1380).
آزمون تحلیل واریانس: مقایسه دو یا بیش از دو میانگین است تا مشخص نماید که تفاوت‌های مشاهده بین میانگین‌ها، حاصل عمل شانس است یا تأثیر عمل آزمایش است (دلاور،240:1391).
آزمون تعقیبی: در آزمایش‌های چند گروهی روشی که در گذشته، فراوان برای تعیین تفاوت حقیقی بین میانگین‌ها بکار رفته، روش‌های کمترین تفاوت معنادار است. این روش مستلزم محاسبه کوچکترین تفاوت معنادار میان دو میانگین و دقیقاً همان شیوهای است که از طریق آزمون t استودنت و با بکار بردن واریانس درون گروه‌ها در مقایسه‌های طرحریزی بکار رفته است. از این روش هنگامی‌که نسبتF معنادار نیست نباید استفاده شود و حتی اگر نسبت F معنادار باشد نباید برای همه مقایسه‌های ممکن بین میانگین‌ها بکار رود (هومن،37:1385).
ضریب همبستگی پیرسون: این آزمون یکی از متداولترین آزمونهای تعیین ضریب همبستگی بین متغیرهای دارای اندازه های فاصلهای و نسبی است و رابطه بین متغیرها را میسنجد(حافظ نیا،1382).
رگرسیون: روشی برای مدل‌سازی و تحلیل داده‌های عددی است. هدف از تحلیل رگرسیون، بیان متغیر وابسته به شکل تابعی از متغیر(های) مستقل، ضرایب، و مقدارهای خطا است. در این روش، ضرایب به گونه‌ای تعیین می‌شوند که بهترین برازش را به داده‌ها داشته باشند. تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی مقادیر آینده متغیر وابسته، آزمودن نظریه‌ها و تحلیل پدیده‌شناختی پدیده‌ها بکار می‌رود. این تحلیل تنها وقتی معتبر است که پیش‌فرض‌هایش برآورده شوند (دلاور، 1383).
تحلیل مسیر: روش تحلیل مسیر، تعمیمی از رگرسیون معمولی است که قادر است علاوه بر بیان آثار مستقیم، آثار غیرمستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهای مستقل را برای متغیرهای وابسته نشان دهد و با بیان منطقی، روابط و همبستگی مشاهده شده بین آنها را تفسیر کند (گال و بورگ، 1388). از این نرمافزار جهت ترسیم مدل نهایی پژوهش و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.
مدل معادلات ساختاری: مدل معادلات ساختاری روش پیچیدهای است که برای تحلیل عاملی چند متغیره بکار میرود. این روش را میتوان برای آزمون نظریههایی که دربارهی روابط علی میان متغیرها وجود دارند، استفاده کرد. این روش از روش تحلیل مسیر توانمندتر است و اندازهگیریهایی که توسط آن و بر روی ابزارها انجام میشود. روایی و پایایی بیشتری دارند. این روش لیزرل و مدل علی متغیر مکنون نیز نامیده شده است، زیرا برای آزمون آن دسته از روابط علی استفاده میشود که مدلهای نظری آن را مشخص کردهاند(گال و همکاران،1383). در مدل معادلهی ساختاری، اندازهی متغیرهای آشکار برای شناسایی واریانس مشترک بین آنها تحلیل عاملی میشود، یعنی عاملی که بین متغیرها مشترک است، معین میگردد. همچنین در تحلیل عاملی این موضوع آزمون میشود که آیا همبستگی هر متغیر آشکار با عامل به دست آمده به اندازهی کافی بزرگ است تا بتوان از آن برای نمایش متغیر مکنون استفاده کرد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
داده ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده با ابزارهای معتبر، یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و بررسی است. پس از گردآوری داده ها، مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز میشود. در این مرحله محقق با بهره گرفتن از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی میکند داده ها را در جهت پاسخ سوالهای پژوهش و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. برای اینکه این امر به نحو صحیح انجام گیرد، داده های جمعآوری شده بایستی به طور علمی و با روش های آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد و به صورت اطلاعات قابل استفاده در آید. این فصل به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی میپردازد. برای بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان از شاخصهای فراوانی، درصد، میانگین و نمودارهای مربوطه و جهت بررسی سؤالات پژوهش و وجود روابط بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک متغیره و تحلیل واریانس، رگرسیون، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
بخش اول: 4-1- یافتههای توصیفی
4-1-1- بررسی توصیفی گروه نمونه
در این قسمت به بررسی توصیفی ویژگیهای گروه نمونه براساس جنسیت، رشتهتحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده از جدول (4-1) تا (4-4) پرداخته شده است.
جدول 4-1. تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت
درصد
فراوانی
متغیر
4/51
132
زن
6/48
125
مرد
100 %
257
جمع
نمودار 4-1. تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت
جدول و نمودار (4-1) نشان میدهد بیشترین فراوانی به تعداد 132 نفر مربوط به دانشجویان زن با4/51 % است.
جدول4-2. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی
درصد
فراوانی
متغیر
2/36
93
انسانی
2/22
57
پایه
1/31
80
فنی
5/10
27
هنر
100 %
257
جمع
نمودار 4-2. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی
جدول و نمودار (4-2) نشان می دهد بیشترین فراوانی به تعداد 93 نفر مربوط به رشته تحصیلی انسانی به میزان 2/36 % است.
جدول 4-3. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی
درصد
فراوانی
متغیر
58
149
کارشناسی
8/35
92
ارشد
2/6
16
دکتری
100 %
257
جمع
نمودار 4-3. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی
جدول و نمودار (4-3) نشان میدهد بیشترین فراوانی به تعداد 149 نفر مربوط به مقطع تحصیلی کارشناسی به میزان 58 % است.
جدول 4-4. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده
درصد
فراوانی
متغیر
21
54
انسانی
2/22
57
علوم پایه
1/31
80
مهندسی
5/10
27
هنر
2/15
39
زبان
100 %
257
جمع
نمودار 4-4. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده
جدول و نمودار (4-4) نشان میدهد بیشترین فراوانی به تعداد 80 نفر مربوط به دانشکده مهندسی به میزان 1/31 % است.
4-1-2 تحلیل توصیفی پرسشنامهها
در این قسمت آمار توصیفی در سطح فراوانی، درصد و میانگین مربوط به سوالات پرسشنامه ها در جداول (4-5) تا ( 4-16) آورده شده است.
جدول 4-5: تحلیل توصیفی پرسشنامه هوشاخلاقی (مؤلفه راستگویی)
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
1-من میتوانم به طور شفاف اصول، ارزشها و باورهایم که راهنمای اعمالم هستند را بیان کنم.
257
1
5
57/3
88/0
78/0
2-من حقیقت را میگویم مگر اینکه دلایل اخلاقی مهمی مانع شود.
257
1
5
95/3
82/0
68/0
3-وقتی تصمیم میگیرم و نتیجه آن اشتباه از آب در میآید به اشتباهم اعتراف میکنم.
257
1
5
75/3
86/0
74/0
4-همکلاسیهایم معتقدند من در کنار انجام کارهایم به دیگران کمک میکنم.
257
1
5
57/3
91/0
84/0
7-دوستانم در صداقت و درستکاری به من اعتماد میکنند.
257
1
5
01/4
80/0
65/0
8-رویکرد غالب من در برقراری روابط، بر اساس خدمت رسانیدن به دیگران است.
257
1
5
59/3
86/0
75/0
10-همکلاسیهایم من را به عنوان انسان درستکاری میشناسند.
257
1
5
94/3
80/0
65/0
12-همکلاسیهایم معتقدند که من نگرشی واقعبینانه نسبت به اشتباهات و شکستهایم دارم.
257
1
5
41/3
81/0
66/0
13-من قادرم بازخوردهای منفی را به درستی منتقل کنم.
257
1
5
10/3
86/0
74/0
14-همکلاسیهایم اذعان دارند که من فردی هستم که روی عقایدم محکم میایستم.
257
1
5
70/3
84/0
70/0
15-وقتی کارهایم خوب پیش نمیرود من دیگران یا شرایط محیط را مقصر نمیدانم.
257
1
5
39/3
91/0
84/0
20-من معمولا با کسی که ببینم کار نادرستی انجام میدهد مخالفت میکنم.
257
1
5
56/3
1
01/1
جدول (4-5) نشان داد میانگین هر یک از سئوالات مؤلفه راستگویی بین 10/3 تا 01/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه راستگویی مربوط به سوال 7 به میزان 01/4 با انحراف معیار 80/0 بود.
جدول 4-6: تحلیل توصیفی پرسشنامه هوشاخلاقی (مؤلفه بخشش)
سؤالات
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
واریانس
انحراف معیار
5-من از جنبههای مثبت اشتباهات گذشتهام و اینکه این اشتباهات درسهای ارزشمندی برای رسیدن به موفقیت هستند، احساس خوبی دارم.
257
1
5
43/3
05/1
10/1
6-من قادر به بخشیدن و فراموش کردن هستم، حتی زمانیکه فرد خطایی انجام داده باشد.
257
1
5

]]>