دانلود پایان نامه با موضوع عدالت توزیعی، عدالت تعاملی، مقدار خطا

دانلود پایان نامه

به دست آمده از 148 پرسشنامه که توسط کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور کامل و قابل استفاده تکمیل و برگشت داده شده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. لازم به ذکر است که پایایی پرسشنامه برروی سه محور اصلی تحقیق که به صورت آزمایشی بر روی 30 نمونه صورت گرفته است نشانگر پایا بودن پرسشنامه میباشد. بررسی سطح سنجش سوالات پرسشنامه، رتبهای است که شامل پنج گزینه کاملاً مخالفم، مخالفم، تا حدی موافقم، موافقم و کاملاً موافقم است که در واقع همان گزینههای طیف لیکرت از دامنه خیلیکم تا خیلیزیاد است. برای تجزیه و تحلیل دادهها، پاسخها که به صورت کیفی هستند، تبدیل به اعداد و ارقام شدهاند تا امکان انجام تحلیلهای آماری وجود داشته باشد. به این صورت که به گزینه کاملاً مخالفم عدد 1، به گزینه مخالفم عدد 2، به گزینه تا حدی موافقم عدد 3، به گزینه موافقم عدد 4 و به گزینه کاملاً موافقم عدد 5 اختصاص یافته است. برای به دست آوردن میانگین از متغیرها، سوالات مرتبط به هر متغیر با هم ترکیب شدند و میانگین حاصل، از ترکیب نمرات سوالات مرتبط به دست آمده است. در این وضعیت اصطلاحاً میگوییم متغیرها در سطح سنجش فاصلهای هستند.
برای تحلیل دادهها از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی شامل؛ میانگین، انحراف معیار و جداول آماری و آمار استنباطی شامل؛ ابتدا آزمون کالموگروف- اسمیرنوف (جهت مشخص نمودن نرمال یا غیر نرمال بودن دادهها) و در صورت نرمال بودن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی جهت آزمون فرضیهها از طریق نرم افزار آماری 19.0 SPSS استفاده میشود.
4-2) تحلیل توصیفی دادهها
در این بخش، به خلاصه کردن دادهها و تهیه جداول و رسم نمودار پرداخته شده است. برای توصیف شاخصها از توزیع فراوانی و درصدی و همچنین از شاخص میانگین، انحراف معیار استفاده شده و برای توصیف دادههای جداول، از بیشترین فراوانی یا درصد استفاده میشود.
از نظر توزیع جنسیتی نمونهها، مردها 6/67 درصد و زن ها 4/32 درصد از نمونهها را تشکیل میدهند.
جدول 4-1) توزیع جنسیتی پاسخ گوها
جنسیت
درصد
فراوانی
زن
4/32
48
مرد
6/67
100
جمع
100
148
نمودار4-1) توزیع جنسیتی پاسخگوها
از نظر سن پاسخ دهندگان، بیشترین نمونه که 4/30 درصد از آنها را شامل میشود بین 36 تا 40 سال دارند. 6/21 درصد بین 41 تا 45 سال، 25/16 درصد بین 26 تا 30 سال، 25/16 درصد بالاتر از 46 سال، 8/10 درصد بین 31 تا 35 سال و 7/4 درصد تا سن 25 سال دارند.
جدول 4-2) توزیع سنی پاسخ گوها
محدوده سنی
درصد
فراوانی
تا 25سال
7/4
7
26 تا 30 سال
25/16
24
31 تا 35 سال
8/10
16
36 تا 40 سال
4/30
45
41 تا 45 سال
6/21
32
46 سال و بالاتر
25/16
24
جمع
100
148
نمودار4-2) توزیع سنی پاسخگوها
از نظر تحصیلات، بیشترین نمونه که بیش از 60 درصد از آنها را شامل میشود دارای تحصیلات لیسانس هستند. 2/16 درصد فوق لیسانس، 2/16 درصد فوق دیپلم و کمتر از 7 درصد دیپلم دارند.
جدول 4-3) توزیع تحصیلات پاسخگوها
تحصیلات
درصد
فراوانی
دیپلم
8/6
10
فوق دیپلم
2/16
24
لیسانس
8/60
90
فوق لیسانس
2/16
24
جمع
100
148
نمودار4-3) توزیع تحصیلات پاسخگوها
از نظر سابقه کار، بیشتر نمونهها دارای سابقه 11 تا 15 هستند که 3/24 درصد از نمونهها را شامل میشود. 3/22 درصد 16 تا 20 سال، 3/20 درصد بین 21 تا 25 سال، 6/17 درصد تا 5 سال سابقه سال، 8/10 درصد بین 6 تا 10 سال و کمتر از5 درصد بالای 26 سال سابقه دارند.
جدول 4-4) توزیع سابقه کار پاسخگوها
سابقه کار
درصد
فراوانی
تا5 سال
6/17
26
6 تا 10 سال
8/10
16
11 تا 15 سال
3/24
36
16 تا 20 سال
3/22
33
21 تا 25 سال
3/20
30
بالاتر از 26 سال
7/4
7
جمع
100
148
نمودار4-4) توزیع سابقه کار پاسخگوها
از نظر موقعیت شغلی، بیشتر نمونهها دارای سمت کارشناس که بیش از 63 درصد از نمونهها را شامل میشود. 47 درصد صرفاً سمت کارمندی و کمتر از 7 درصد سمت سرپرستی دارند.
جدول 4-5) توزیع موقعیت شغلی پاسخگوها
موقعیت شغلی
درصد
فراوانی
سرپرستی
8/6
10
کارشناسی
5/63
94
کارمندی
7/29
44
جمع
100
148
نمودار4-5) توزیع موقعیت شغلی پاسخگوها
4-3) تحلیل استنباطی دادهها
4-3-1) بررسی فرض نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کالموگروف- اسمیرنوف
این آزمون به عنوان یک آزمون تطابق توزیع برای دادههای کمی است. آزمون نرمال بودن یک توزیع، یکی از شایعترین آزمونها برای نمونههای کوچک است که محقق به نرمال بودن آن شک دارد. برای این هدف آزمون کالموگروف- اسمیرنوف، آزمون مناسبی است. آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای تطابق توزیع، احتمالهای تجمعی مقادیر در مجموعه دادهها را با احتمالهای تجمعی همان مقادیر در یک توزیع نظری خاص مقایسه میکند. اگر اختلاف آن به قدر کافی بزرگ باشد، این آزمون نشان خواهد داد که دادههای شما با یکی از توزیعهای نظری مورد نظر تطابق ندارد. در این آزمون اگر معیار تصمیم (P-Value) کمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد میشود یعنی دادهها نمیتوانند از یک توزیع خاص مانند نرمال، پواسن، نمایی یا یکنواخت باشند.
H_0: دادهها میتوانند از یک توزیع خاص مانند نرمال، پواسن، نمایی یا یکنواخت باشند.
H_1: داده ها نمیتوانند از یک توزیع خاص مانند نرمال، پواسن، نمایی یا یکنواخت باشند.
جدول 4-6) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف دادههای عدالت سازمانی
عامل
سطح معنی داری
مقدار خطا
نتیجه گیری
عدالت توزیعی
549/0
05/0
نرمال است
عدالت رویه ای
529/0
05/0
نرمال است
عدالت مراوده ای
060/0
05/0
نرمال است
جدول 4-7) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف دادههای رفتار شهروندی سازمانی
عامل
سطح معنی داری
مقدار خطا
نتیجه گیری
رفتار شهروندی سازمانی
603/0
05/0
نرمال است
جدول 4-8) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف دادههای اعتماد به مدیر
عامل
سطح معنی داری
مقدار خطا
نتیجه گیری
اعتماد به مدیر
783/0
05/0
نرمال است
به جدول نتایج و معیار تصمیم (P-Value) 4-6 تا 4-8 دقت کنید. میبینید که مقدار آن بالای 05/0 است که نشان از پذیرش فرض صفر دارد. یعنی دلیلی برای رد این فرضیه که «نمونه مورد نظر از توزیع نرمال به دست آمده است»، وجود ندارد. به عبارتی توزیع این نمونه، نرمال است.
4-3-2) توصیف متغیرها
4-3-2-1) عدالت توزیعی
در پژوهش حاضر سه بُعد برای عدالت سازمانی در نظر گرفتهایم که شامل عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت تعاملی (مراودهای) است. به منظور تعیین عدالت توزیعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از ترکیب پاسخهای به دست آمده از سوالات 1 تا 5 در پرسشنامه استفاده مینماییم. نتایج نشان میدهد 5/46 درصد از پاسخدهندگان، مخالف این هستند که عدالت توزیعی در اداره حکم فرماست و 2/45 درصدشان تا حدی موافقند.
جدول 4-9) توزیع درصدی عدالت توزیعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
پاسخها
درصد
کاملاً مخالف
9/1
مخالف
5/46
تا حدی موافق
1/45
موافق
5/6
کاملاً موافق

جمع
100
نمودار4-6) توزیع درصدی عدالت توزیعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
جدول 4-10) عدالت توزیعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
تعداد
انحراف معیار
واریانس
میانگین
کمترین
بیشترین
عدالت توزیعی
148
646/0
417/0
54/2
2
5
نتایج حاصل از 148 پرسشنامه (گویههای 1 تا 5) در مورد متغیر عدالت توزیعی نشان دهنده انحراف معیار 646/0، واریانس 417/0، میانگین 54/2 و کمترین پاسخ 2 و بیشترین پاسخ 5 است. با توجه به میانگین بدست آمده، ادارک کارکنان از عدالت توزیعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در حد متوسط است.
4-3-2-2) عدالت رویهای
بُعد دوم، عدالت رویهای است. به منظور تعیین عدالت رویهای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از ترکیب پاسخهای به دست آمده از سوالات 6 تا10 در پرسشنامه استفاده مینماییم. نتایج نشان میدهد 3/41 درصد نمونهها، تا حدی موافق وجود عدالت رویهای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان هستند.
جدول 4-11) توزیع درصدی عدالت رویهای در اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی گیلان
پاسخها
درصد
کاملاً مخالف
8/3
مخالف
1/18
تا حدی موافق
3/41
موافق
4/28
کاملاً موافق
4/8
جمع
100
نمودار4-7) توزیع درصدی عدالت رویهای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
جدول 4-12) عدالت رویهای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
تعداد
انحراف معیار
واریانس
میانگین
کمترین
بیشترین
عدالت رویهای
148
961/0
923/0
19/3
1
5
نتایج حاصل از 148 پرسشنامه (گویههای 6 تا 10) در مورد متغیر عدالت رویهای نشان دهنده انحراف معیار 961/0، واریانس 923/0، میانگین 19/3 و کمترین پاسخ یک و بیشترین پاسخ 5 است. با توجه به میانگین بدست آمده، ادارک کارکنان از عدالت رویهای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در حد مطلوب است.
4-3-2-3) عدالت تعاملی (مراودهای)
بُعد سوم، عدالت تعاملی (مراودهای) است. به منظور تعیین عدالت تعاملی (مراودهای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از ترکیب پاسخهای به دست آمده از سوالات 11 تا20 در پرسشنامه استفاده مینماییم. نتایج نشان میدهد که 1/47 درصد نمونهها تا حدی موافق وجود عدالت تعاملی (مراودهای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان هستند.
جدول 4-13) توزیع درصدی عدالت تعاملی (مراودهای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
پاسخها
درصد
کاملاً مخالف
8/3
مخالف
5/15
تا حدی موافق
1/47
موافق
31
کاملاً موافق
6/2
جمع
100
نمودار4-8) توزیع درصدی عدالت تعاملی (مراودهای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
جدول 4-14) عدالت تعاملی (مراودهای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
تعداد
انحراف معیار
واریانس
میانگین
کمترین
بیشترین
عدالت تعاملی
148
843/0
711/0
13/3
1
5
نتایج حاصل از 148 پرسشنامه (گویههای 11 تا 20) در مورد متغیر عدالت تعاملی (مراودهای) نشان دهنده انحراف معیار 843/0، واریانس 711/0، میانگین 13/3 و کمترین پاسخ یک و بیشترین پاسخ 5 است. با توجه به میانگین بدست آمده، ادارک کارکنان از عدالت تعاملی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در حد مطلوب است.
4-3-2-4) رفتار شهروندی سازمانی
در پژوهش حاضر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از ترکیب پاسخهای به دست آمده از سوالات 21 تا 44 در پرسشنامه استفاده مینماییم. نتایج نشان میدهد، 3/74 درصد نمونهها موافق این هستند که رفتار شهروندی سازمانی نقش مهمی در ساختار سازمانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان دارد.
جدول 4-15) توزیع درصدی رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
پاسخها
درصد
کاملاً مخالف

مخالف
4/1
تا حدی موافق
3/74
موافق
8/10
کاملاً موافق
5/13
جمع
100
نمودار4-9) توزیع درصدی رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
جدول 4-16) رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
تعداد
انحراف

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره الکتریک، ]۱۲، ، .[

Author: admin3

دیدگاهتان را بنویسید