دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد 100

دارم, آنچه را که انتظار داشته ام به دست آورده ام.
3/4
7
2/85
5/2
1
100
2- در مقایسه با افراد هم سطح خودم رشد و پیشرفت خوبی در زندگی داشته ام.
5
6/7
9/81
3/3
3/2
100
3- آنچه را که حقم بوده به آن رسیده ام.
5/2
8/3
2/83
6/5
5
100
4- با توجه به میزان تحصیلاتم شغل مناسبی را به دست آورده ام یا مطمئنم که به دست خواهم آورد.
2/2
9/2
9/79
1/8
1/7
100
5- در مجموع به نظر من امروزه افراد براساس لیاقت ها و شایستگی های شان عهده دار مشاغل شده اند.
3/1
2
3/45
28
6/23
100
از 393 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، بیشترین فراوانی پاسخگویان در هر گویه متعلق به گزینه «تا حدودی» می باشد.
جدول شمارۀ(4-14): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس رهایی
میزان احساس رهایی
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
پایین
14
5/3
5/3
متوسط
231
6/58
1/62
بالا
149
8/37
100
جمع
394
100
100
آماره
مد (نما)= متوسط
میانه= احساس رهایی متوسط

براساس اطلاعات جدول فوق در مورد میزان احساس رهایی394 نفر پاسخگو به ترتیب بیشترین، 6/58 درصد از پاسخگویان دارای احساس رهایی «متوسط » ، 8/37 درصد دارای احساس رهایی «بالا » و 5/3 درصد از پاسخگویان دارای میزان احساس رهایی«پایین » می باشند.
جدول شماره(4-15):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس رهایی
گویه
گزینه ها
درصد کل
کاملا موافق
موافق
تاحدودی
مخالف
کاملا مخالف
1- امکان بررسی عملکرد و انتقاد از مسولان را دارم.
4/12
3/25
6/58
5/2
1
100
2- در کشورمان امور به دست مردم اداره می شود.
6/7
8/22
8/58
6/5
5
100
3- احساس می کنم که در جامعه, مطبوعات و رسانه می توان با آزادی نظرات خود را مطرح کرد.
5/2
5
8/74
9/9
6/7
100
4- حقوق مالکیت و کسب و کار در ایران رعایت می شود.
8/2
3/6
8/74
6/8
3/7
100
5- تولیدکنندگان کشور ما, در تولید کالاها, به صورت آزادانه عمل می کنند.
5/2
8/4
6/73
1/10
8/8
100
6- مردم در مصرف کالاهایی که دوست دارند محدودیتی ندارند.
3/2
4
5/86
3/6
5/4
100
7- اطلاعات خرید و فروش کالا در دسترس همه افراد می باشد.
3/1
5
3/75
4/10
8/7
100
8- در جامعه ی ما, افراد فرصتهای مناسبی برای پیشرفت در اختیار دارند.
2
3
4/77
9/9
6/7
100
9- وضعیت آموزش در کشور ما, افراد را به سمت بروز استعداد ها هدایت می کند.
3/2
5/4
73
4/11
6/8
100
10- وضعیت بهداشتی جامعه ما, افراد را سالم و توانمند می کند.
5/1
3/4
6/73
1/12
3/8
100
11- واقعیت این است که مردم و مسئولان به خوبی ریشهی مشکلات را میدانند.
5/2
1/7
1/76
8/7
3/6
100
12- اخلالگران و مفسدین اقتصادی به راحتی شناسایی می شوند.
7/0
7/1
3/73

]]>