تحقیق رایگان درباره تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

ست.

منبع: مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 63، شماره2، صفحات 89 تا 98، (1384)
نبود همبستگی معنی‏دار بین نوجویی، اجتناب از آسیب و پاداش – وابستگی نشان دهنده این است که این سه بعد سرشتی از یک‏دیگر مستقل هستند. اما پشتکار با نوجویی و اجتناب از آسیب دارای همبستگی منفی ضعیفی است.
بین ابعاد منش و سرشت همبستگی‏های ضعیف تا متوسط (کمتر از40/0) وجود دارد، به غیر از همبستگی خودراهبری و اجتناب از آسیب که بیش از 40/0 است. تنها همبستگی بالاتر از 40/0 بین ابعاد سه گانه منش مربوط به همکاری و خودراهبری است. ضمنا، سن با نوجویی و اجتناب از آسیب همبستگی منفی و با همکاری و پشتکار همبستگی مثبت ضعیف دارد.
هدف اصلی طرح کاویانی، اعتبار‏یابی و هنجارسنجی پرسشنامه سرشت‏ و ‏منش کلو نینجرTCI در طبفات سنی مختلف جمعیت مرد و زن ایران بود. به طور اختصاصی، این طرح به دنبال دست‏یابی به ضریب روائی (از طریق همبستگی با معیار خارجی برآمده از مصاحبه)، ضریب پایایی (از طریق همبستگی با نمرات باز- آزمون)، جداول نمرات هنجاری هر‏ گروه سنی- جنسی و ارائه نتایج عوامل بود. نمرات هنجاری نوجویی نشانگر آن است که به نظر می‏رسد با افزایش سن به تدریج از میزان این خصلت در آدم‏ها کاسته می‏شود. ضریب همبستگی منفی بین سن و نوجویی این مشاهده را تایید می‏کند (جدول شماره 3) و کاهش این ویژگی‏ها در سنین بالاتر، چنین تغییری قابل تبیین به نظر می‏رسد.
نمرات هنجاری اجتناب از آسیب گویای آن است که از میزان این خصلت در سنین بالاتر در زنان کم می‏شود. به نظر می‏رسد با افزایش سن رفتارهای اجتناب از آسیب در زنان کاسته می‏شود. میزان اجتناب از آسیب در مردان با افزایش سن تغییر محسوسی نمی‏کند.
نمرات هنجاری پاداش- وابستگی نشان می‏دهد که ظاهراً این خصلت با تغییرات سنی تغییری نمی‏کند. چنین فرضی را محتویات جدول 3 و نبود همبستگی این خصلت و سن پشتیبانی می‏کند.
نمرات هنجاری پشتکار حاکی از آن است که این ویژگی با افزایش سن افزایش می‏یابد. در واقع ، افزایش سن و پختگی‏های شخصیتی می‏تواند چنین پیامدی را به همراه داشته باشد.
نمرات هنجاری مقیاس همکاری نیز در سنین بالاتر افزایش می‏یابد. ضریب همبستگی مثبت بین سن و همکاری این مشاهده را تایید می‏کند (جدول شماره 3).
نمرات هنجاری خودراهبری نشان می‏دهد که ظاهراً این خصلت در زنان کمتر از مردان است و البته میزان آن در هر دو جنس با افزایش سن افزایش می‏یابد. چنین فرضی را محتویات جدول 3 پشتیبانی می‏کند. به نظر می‏رسد با گذشتن از سال‏های جوانی که معمولا همراه با تحولات و تغییرا ت زیادی است، فرد با کسب تجربیات بیشتر به جایگاه بهتری در هدایت خود و دیگران دست می‏یابد.
نمرات هنجاری خودفرآوری نشان دهنده این است که این خصلت با تغییرات سنی تغییری نمی‏کند. نتایج همبستگی بین نمرات مقیاس‏ها در مرحله آزمون و باز- آزمون نشان می‏دهد که مقیاس‏های این یافته با یافته‏های کلونینجر و همکاران (1991) همخوان است. به جهت هماهنگی (ثبات) درونی، عبارات هر مقیاس دارای همبستگی خوبی است.
نتایج حاصل از عملیات آماری برای به دست آوردن چگونگی همبستگی بین نمرات مقیاس‏ها و ارزیابی کمی ‏دو ارزیاب در مرحله مصاحبه شخصیتی نشان می‏دهد که به لحاظ تئوریک، مقیاس‏ها در عمل خصلت‏ها و ویژگی‏های مورد نظر را می‏سنجد. این یافته روایی خوب آزمون شخصیتی کلونینجر در جامعه ایران را مورد ‏تایید قرار می‏دهد.
نتایج مربوط به همبستگی درونی عوامل، نشانگر آن است که بین نوجویی، اجتناب از آسیب‏، پشتکار و پاداش- وابستگی همبستگی معنی‏دار بالاتر از 40/0 وجود دارد (هر چند پشتکار با نوجویی و اجتناب از آسیب دارای همبستگی منفی ضعیفی است). این یافته نشان دهنده این است که این چهار بعد سرشتی از یک‏دیگر مستقل هستند. هم‏چنین، همه ابعاد منش به غیر از خودراهبری با ابعاد سرشت همبستگی‏ ضعیفی دارد، تنها همبستگی خودراهبری و اجتناب از آسیب بیش از 40/0 است، این یافته‏ها با آن‏چه کلونینجر و همکاران (1991) گزارش داده ‏اند همخوان است. با توجه به منفی بودن این همبستگی، شاید مقایسه توصیف‏های اجتناب از آسیب بالا و خود-راهبری پایین بتواند روشن‏گر باشد (کلونینجر و همکاران،1994).
افرادی که در مقیاس اجتناب از آسیب نمره بالا می‏آورند، معمولاً مستعد ‏ترس، عصبی، مضطرب،کمرو، مردد، ناامید، منفعل، منفی‏گرا، بدبین و ناایمن هستند، در مقابل، افرادی که در مقیاس خود- راهبری نمره پایین می‏آورند، ضعیف، شکننده، نکوهش‏گر، غیرمؤثر، غیر مسئول، غیرقابل اتکا و دارای رفتار ایذایی هستند. همان‏طور که مشاهده می‏شود بین صفات این دو گروه‏یک نزدیکی و همپوشی وجود دارد که احتمالاً ضریب همبستگی منفی بین دو مقیاس را تبیین می‏کند. ضمناً طبق نتایج تحقیق، سن با نوجویی و اجتناب از آسیب همبستگی منفی و با همکاری و پشتکار همبستگی مثبت ضعیف دارد. یافته‏های این تحقیق و یافته‏های گروه کلونینجر هم‏خوان است. کلونینجر و همکاران (1991 و 1993) نشان دادند که نمرات بَعد نوجوئی با افزایش سن کاهش می‏یابد (در حدود10درصد) و نمرات ابعاد همکاری و خود- راهبری با افرایش سن افزایش پیدا می کنند.
هنجاریابی تست TCI-125 در شیراز
در پژوهشی توسط حسن حق شناس در شیراز و حسین کاویانی در تهران پرسشنامه TCI-125 بر روی دوگروه دانشجویان دانشگاه‏های تهران و شیراز انجام شده و نتایج آن منتشر‏گردید. نمونه‏گیری در دو شهر تهران (112 نفر) و شیراز (127 نفر) بر روی گروه دانشجویان مرد و زن انجام شد. شرکت‏کنندگان در این تحقیق دانشجویان رشته‏های علوم انسانی و رشته‏های مختلف دانشکده‏های دانشگاه علوم پزشکی تهران و شیراز بودند که به صورت نمونه‏گیری در دسترس برای پژوهش از آن‏ها دعوت به‏عمل آمده بود.
برای محاسبه ضریب پایایی آزمون TCI-125 و مقیاس‏های آن از 20 نفر از آزمودنی‏ها درخواست شد که پس از حدود دو ماه مجدداً به انجام آزمون بپردازند.
برای مقایسه متغیر‏های هفت‏گانه(هم‏چون سن) بین گروه‏های شیراز و تهران یا مونث و مذکر از آزمون T برای نمونه‏های مستقل استفاده شد. یافته‏های مربوط به متغیرهای وابسته (نمرات مقیاس‏های هفت‏گانه) به وسیله تحلیل واریانس چند متغیره دو طرفه 2×2 (جنسیت×شهر) تجزیه و تحلیل شد. در این تحلیل آماری عامل جنسیت (زن- مرد) و شهر (تهران-شیراز) متغیرهای مستقل و نمرات خام مقیاس‏های هفت‏گانه TCI-125 متغیر وابسته بودند. برای کنترل تاثیر عامل سن، این متغیر که همان سن افراد به سال بود به‏عنوان متغیر همپراش یا کوواریانس وارد محاسبه شد. از روش ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی همبستگی بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون و هم‏چنین نشان دادن همبستگی های احتمالی بین مقیاس‏های هفت‏گانه استفاده گردید.
جدول شماره 3-7 : مشخصات سنی و جنسیتی نمونه را به تفکیک محل نمونه‏گیری نشان می‏دهد.
شهر
جنسیت
تعداد
سن به سال
میانگین SD دامنه
برآوردt
ارزشp
شیراز
مرد
زن
73
54
0/19
3/18
57/1
56/0
29-17
20-17
12/3
002/0
تهران
مرد
زن
61
51
0/23
4/23
17/2
71/2

23-21
37-18
40/3
001/0
کل
مرد
زن
134
105
4/21
3/20
12/3
83/2
23-17
37-17
47/2
014/0
SD= انحراف معیار
منبع: کتاب روانشناسی شخصیت، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
چاپ دوم، صفحات 291-295،1390
جدول فوق نشان دهنده این اطلاعات است که نمونه زن و مرد در هر دو شهر از نظر سن دارای تفاوت آماری معنی‏دار می‏باشند، هر چند که میانگین سن دو نمونه در دو شهر به هم نزدیک است اما پراکندگی و دامنه سنی در آن‏ها زیاد است و عامل تفاوت‏های مشاهده شده می‏باشد.
نتایج تحلیل واریانس چند عاملی به شرح پیش گفت نشان داد که متغیر همپراش تاثیری بر تغییرات متغیرهای وابسته ( نمرات مقیاس‏های هفت‏گانه) ندارند ] 238/0= P؛ 32/1 =(227 و 7)= F [ بدین معنی که زنان و مردان دارای نمرات تقریباً یکسانی در مقیاس‏های هفت‏گانه بودند. اما تعامل جنسیت و شهر معنی‏دار بود] 024/0 = P؛ 36/2 = (227 و 7)= F [.
جدول شماره 3-8: میانگین و انحراف معیار مقیاس‏های هفت‏گانه را به تفکیک جنسیت و شهر محل نمونه‏گیری نشان می‏دهد. آزمون تعقیبی این تحلیل نشان داد که تعامل جنسیت و شهر در دو مقیاس خودراهبری(001/0>P؛ 1/13 = F) و همکاری (035/0 = P؛ 50/4=F) خود را نشان داده است.
جدول شماره 3-8: میانگین و انحراف معیاربه تفکیک جنسیت و هر محل نمونه‏گیری
شهر
جنسیت
نوجویی
اجتناب از آسیب
پاداش وابستگی
پشتکار
همکاری
خودراهبری
خودفرآوری
شیراز
زن
مرد
05/9(65/3)
79/8(85/2)
93/6(51/4)
59/8(26/4)
87/8(67/2)
03/9(31/2)
49/2(48/1)
71/2(49/1)
1/17(06/4)
3/15(67/3)
2/16(36/4)
2/13(25/3)
2/1(95/2)
8/10(86/2)
تهران
زن
مرد
36/8(60/3)
69/7(21/3)
88/8(96/4)
08/8(42/4)
78/8(25/2)
93/8(36/2)
86/2(92/2)
49/2(52/1)
9/18(37/4)
4/19(25/3)
4/15(02/5)
0/17(33/4)
98/7(72/3)
8/10(86/29)
کل
زن
مرد
72/8(62/3)
28/8(06/3)
86/7(81/4)
36/8(32/4)
83/8(47/2)
98/8(33/2)
67/2(28/2)
63/2(50/1)
0/18(29/4)
2/17(03/4)

 

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره اختلالات شخصیت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8/15(70/4)
7/14(20/5)
66/9(69/3)
98/8(33/2)
کل
شیراز
تهران
90/9(39/3)
99/7(39/3)
87/7(43/4)
44/8(67/4)
96/8(46/2)
86/8(31/2)
63/2(48/1)
66/2(26/2)
1/16(94/3)
2/19(78/3)
5/14(09/5)
3/16(71/4)
1/10(89/2)
85/7(36/3)
کل نمونه
01/8(38/3)
48/8(67/4)
87/8(30/2)
64/2(25/2)
2/19(87/2)
2/16(80/4)
88/7(37/3)
اثر عامل شهر محل گردآوری نمونه نیز بر نمرات مقیاس‏ها معنی‏داربود ]‏001/0> P؛ 36/8 =(227 و 7)= F [. منبع: کتاب روانشناسی شخصیت، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز،چاپ دوم، صفحات 291-295،1390
آزمون تعقیبی این تحلیل آماری نشان داد که دو نمونه در مقیاس‏های همکاری (002/0 = P؛ 53/4=F)؛ اجتناب از آسیب (006/0 = P؛ 61/7=F) و خودفرآوری (001/0 = P؛ 2/34=F) متفاوت بوده‏اند، در مقیاس نوجویی نیز در حد مرزی این تفاوت معنی‏دار بود (057/0 = P؛ 53/4=F).
توضیح این که نمونه تهران نسبت به نمونه شیراز از نمرات بیشتری در مقیاس‏های اجتناب از آسیب، همکاری و خودراهبری برخوردار بود در حالی که نمونه شیراز در خودفرآوری و به طور مرزی دارای نمرات بیشتری از نمونه تهران بود.
همان‏طور که تحلیل آماری نشان داد دو گروه زنان و مردان در نمرات مقیاس‏ها یا ابعاد TCI-125 تفاوت آماری معنی‏داری نداشتند.
برای سنجش ضریب پایایی آزمون TCI-125 از روش بازآزمایی استفاده شد. همان‏طور که قبلاً اشاره شد از ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات آزمون اول و آزمون دوم که برای 20 نفر در فاصله تقریباً دو ماه صورت گرفته شده بود؛ استفاده گردید. نتایج نشان داد که این ضریب برای نوجویی 96/0؛ اجتناب از آسیب 91/. ؛ پاداش وابسته 61/0؛ همکاری 95/0؛ خودراهبری 85/0؛ و خودفراوری 88/0 می‏باشد.
معمولاً یکی از ملاک‏های یک نظریه عاملی این است که بین عوامل مرتبط در یک پرسشنامه ضریب همبستگی معنی‏دار وجود نداشته باشد. در برخی از مواردی که ضریب منفی و معنی‏داری دیده شود می‏تواند دارای توجیه منطقی و حتی در جهت تایید اعتبار آن آزمون باشد.
جدول شماره 3- 9: ضرایب همبستگی بین نمرات ابعاد هفت‏گانه TCI-125 و هم‏چنین سن (به سال) رادر کل نمونه مورد پژوهش نشان می‏دهد.
ابعاد
1
2
3
4
5
6
7
8
سن

نوجویی
09/0-

اجتناب از آسیب
05/0-
10/0-

پاداش وابسته
04/0
*17/0
12/0

پشتکار
005/0
11/0-
01/0
01/0-

همکاری
***31/0
**24/0-
*16/0-
*19/0
05/0

خودراهبری
*17/0

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید