پایان نامه درمورد ، %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%، %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%، %%%%%%%%%%

end
b=d;
c=e;
end
%%%%%%%%% maiting pool is creatrd %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% cross over %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورداسترس، بهبود عملکرد، کاهش استرس

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید