پایان نامه با واژه های کلیدی راهبردهای یادگیری

دانلود پایان نامه

بهشتی در سال 1381روی 103 نفر از دانشجویان سال اول و دوم نشان داد که همبستگی بین خودپنداره و عملکرد کلی خانواده و حل مشکل معنیدار بود و نیز بین وضع اقتصادی خانواده و عملکرد کلی خانواده هم رابطه معنیدار وجود داشت.
گلچین، نصیری، نجمی، بشردوست (1378) در تحقیقی تحت عنوان ارتباط عملکرد خانواده با برخی ویژگیهای روانی نوجوانان دختر و پسر یافتند که هر چه عملکرد خانواده مطلوبتر باشد، خودپنداری، مسئولیت پذیری، امید به آینده و گرایش مذهبی در نوجوانان مطلوبتر است.
جلیلوند و اژهای (1374) در پژوهشی بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران نشان دادند که محیطهای آموزشی مربوط به تیزهوشان و عادی میتواند در پرورش ویژگیهای شخصیتی مورد سنجش به وسیله پرسشنامه شانزده عاملی شخصیت کتل و آزمون ارجحیت شخصی ادوارد ( تفاوت ایجاد کند و این تفاوت مستقل از جنسیت نیز میباشد. این پژوهش نشان داده است که محیط آموزشی میتواند ویژگیهای شخصیتی متفاوتی را مستقل از هوش ایجاد کند.
پژوهشهای انجام شده خارج از ایران
لوپز (2014) درپژوهشی در دانشگاه چایل تحت عنوان آموزش اولیه برنامه مداخله اجتماعی که هدف این برنامهها تأثیر روانشناختی آموزش بر محیطهای قابل انتقاد دریافت که راهبردهای آموزشی که توسط تیم روانشناسی در موقعیتهایی که ارتباط خانواده- مدرسه ضعیف بود، موثر واقع شد.
زو پانسیس و کاوسیس (2014) درپژوهشی با نام پیشبینی ویژگیهای شخصیتی افراد در ارتباط با پدران و مادران بر روی 674 دانش آموز دریافتند که شخصیت میتواند بر اساس منبع کنترل درونی و نوع تجربه شخصی مورد قضاوت قرار گیرد. توافق پذیری با اعتماد به نفس در ارتباط با هر دو والد همبستگی دارد و ثابت میکند که حمایت طلبی در ارتباط با مادر رابطه منفی دارد. همچنین تأثیرات آشکار سن و جنس پیش بینی کننده برونریزی در اشخاص است .
ایسکیزو (2014) در پژوهشی با عنوان ارتباط تهدید کردن، کارکرد خانواده و حمایت اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی در آنکارا بر روی 683 دانش آموز نشان دادکه دانش آموزانی که سطح بالای تهدید شخصیتی از سوی خانواده ناکارآمد خود داشتند، احساس امنیتشان از سوی خانواده و معلم پایین بود. ارتباط مهمی بین زیر مقیاسهای کارکرد خانواده، زیرمقیاسهای تهدید شخصیتی و حمایت اجتماعی بود. زیر مقیاس اعتماد به نفس و اجتناب از تهدید با همه زیر مقیاسهای کارکرد خانواده ارتباط داشت.
ستین کایا (2014) در پژوهشی تحت عنوان برنامه آموزش حل مساله خلاق بر روی مهارت تفکر خلاق برروی 42 دانش آموز تیزهوش در استانبول پس از اجرای پیش آزمون و پس آزمون دریافت که تفاوت معنا دار در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل وجود نداشت ولی در گروه آزمایش تفوت معنی دار بود یعنی آموزش حل مساله بر روی تفکر خلاق تیزهوشان موثر بود.
شی و همکاران (2013) درپژوهشی تحت عنوان رابطه انگیزه یادگیری آنلاین و رضایت یادگیری آنلاین با ویژگی شخصیتی دانش آموزان پایه سوم دریافتند که ویژگیهای شخصیتی با رضایت یادگیری آنلاین رابطه دارد و از بین 5 عامل شخصیتی، برونگرایی و وجدانی بودن با رضایت یادگیری و انگیزه یادگیری آنلاین رابطه داشتند.همچنین انگیزه یادگیری از وجدانی بودن رابطه مثبت تری داشت.
زیریانوا و همکارانش (2013) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر ترتیب تولد و تعداد اعضای خانواده بر روی توانایی شناختی و ویژگی شخصیتی فرزندان بر روی 404 نفر از دانشجویان مدرسه نظام دریافتند که ساختار خانواده (ترتیب تولد، تعداد اعضا) ارتباط غیر مستقیم با پارامترهای هوش و ویژگی شخصیتی فرزندان دارد.
یوکسل اوغلو کاراگون (2013) در پژوهشی با عنوان سطح انگیزش علمی در دانش آموزان هنرستانی در استانبول بر روی 300 دانش آموز هنرستانی دریافتند که ویژگیهای دموگرافیک و منطقهای بر روی انگیزش علمی دانش آموزان تأثیر دارد.
دمیر کوک (2012) در پژوهشی با عنوان خانواده دانش آموزان و ارزشهای خانوادگی پی بردند که شباهت ارزشهای خانوادگی مثل سن، شغل، سطح تحصیلات و پایه تحصیلی فرزندان درخانوادههای مشابه تفاوت قابل توجهی ندارد.
کریستو پولو و کانلو (2011) پژوهشی با عنوان ویژگیهای دموگرافیک دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی در یونان بر روی 198دانش آموز از دو نوع مدرسه انجام دادند. سلایق شخصی، دوره رشد، استقلال و توانایی حرفهای مهمترین فاکتورهایی بودند که دانش آموزان تحت آموزش داشتند. آنها دریافتند که تفاوت جنسیت در روابط خانوادگی وتوانایی والدین و رتبه بندی دانش آموزان دخالت داشت.
مالکوک (2011) در پژوهشی باعنوان ویژگیهای پنجگانه شخصیتی و مهارتهای سازگاری پیشبینی کننده بهزیستی روانی در ترکیه بر روی 251 دانشجوی تحت مشاوره روانشناسی نشان داد که نوروتیسم رابطه منفی با بهزیستی روانی دارد و برونگرایی و وجدانی بودن رابطه مثبت با بهزیستی روانی دارند. مهارتهای سازگاری پیشبینی کننده بهزیستی روانی بود. ناتوانی در سازگاری رابطه منفی با بهزیستی داشت. این مطالعه نشان داد که ویژگی شخصیتی و مهارتهای سازگاری نقش مهمی در بهزیستی روانی دارند.
مگنو (2011) به این نتیجه رسید که پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی باید دارای هفت عامل حافظه، هدفگزینی، خودارزیابی، جستجوی کمک، ساختار محیطی، مسئولیت یادگیری و برنامه ریزی و سازماندهی باشد.
باهاتین و ماگ (2010) در پژوهشی تحت عنوان رابطه عوامل شخصیتی و ادراکات خانوادگی روی دانش آموزان در ترکیه نشان دادند که بین 5 عامل شخصیت با ادراکات محیط خانواده و اعتماد به نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد و نیز پی بردند که 5 عامل شخصیتی و ادراکات محیط خانواده روی سطح امید دانش آموزان تأثیر دارد.
براون و همکاران (2009) در پژوهشی بر روی نوجوانان دریافتند که ابعاد کارکرد خانواده (مهارت حل مسئله و کنترل و نظارت) در دوره نوجوانی نه تنها با پیشرفت تحصیلی بلکه با اعتماد به نفس و حتی عضویت در گروه رابطه دارد.
سو و طاهربای (2009) در مطالعهای که روی نمونهای از دانش آموزان کُرهای انجام دادند، نقش واسطهای هدف تسلط گرایشی بین باورهای شایستگی و علاقه به تکلیف با راهبردهای شناختی و فراشناختی را نشان دادند. بنابراین بر اساس یافتههای این پژوهش، دانش آموزانی که دارای خودکارآمدی بالایی بوده و علاقه بیشتری به دروس و تکالیف خاص دارند، با احتمال بیشتری هدف تسلط گرایشی را اتخاذ مینمایند و از راهبردهای خودتنظیمی یادگیری از جمله راهبردهای شناختی استفاده میکنند.
بمبوتی (2008) در پژوهشی نشان داد که بسیاری از دانش آموزانی که میتوانند جنبههای شناختی، انگیزشی و رفتاری عملکرد تحصیلی خود را تنظیم و کنترل کنند، به عنوان یک یادگیرنده بسیار موفق بودهاند. این یافته نشان میدهد که یادگیری خودگردانی پیشبینیکننده عملکرد تحصیلی است و یادگیرندگان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی، باید یاد بگیرند که چگونه عملکرد خود را تنظیم کنند و اهداف خود را به رغم مشکل بودن تکالیف درسی حفظ کنند.
در پژوهش لی (2008) راهبردهای یادگیری خودتنظیم، هم بر رضایت یادگیرگان از نظر آموزشی و هم بر عملکرد تحصیلی آنان اثر گذار بوده است و یادگیرندگان محیطهای یادگیری یادگیرنده محور در مقایسه با یادگیرگان محیطهای محوطه محور و یا معلم محور از راهبردهای یادگیری خودتنظیم بیشتری برخوردار بودهاند .
شارلوت و همکاران (2008) موفقیت تحصیلی دانش آموزان رادر استفاده از راهبردهای یادگیری خود تنظیم گزارش نمودند. زیرا دانش آموز در صورت داشتن چنین مهارتی قادر است ضمن حفظ انگیزه برنامه ریزی مناسبتری جهت طبقهبندی، یادداشت برداری، مرورو پاسخ گویی به سوالات داشته باشد، چنین دانش آموزی علاوه بر اهداف کوتاه مدت که همانا موفقیت در تحصیل است با آینده نگری مسیری را برای خود ترسیم میکند که با تلاش زیاد باید از این مسیر عبور نماید. یکی از معتبرترین شاخصهای عملکرد تحصیلی بالا، به کارگیری راهبردهای خود تنظیمی است.
چامورو، موتافی و فارنهام (2005) در پژوهشی به مقایسه ویژگیهای شخصیتی و ارزیابی از هوش در 186 دانشجوی انگلیسی و آمریکایی با بهره گرفتن از مقیاس نئو و ماتریس پیشرفته لورنز پرداختند. نتایج نشان داد که دو گروه تیزهوش و عادی از لحاظ متغیرهای برونگرایی- روا ننژندی تفاوت معناداری نداشتند ولی در مولفه های توافق، وجدانی بودن و باز بودن اندکی تفاوت میان دو گروه دیده شد.
نوتا (2004) ارتباط مثبت و معنیدار یادگیری خود تنظیم و پیشرفت تحصیلی را گزارش نمودند هم خوانی دارد. علاوه بر این تعدادی از پژوهشها نشان داده است که آموزش یاد گیری خود تنظیمی میتواند باعث بهبود عملکرد تحصیلی و انگیزه یادگیری راتسهیل نماید.
ایسینک (2002 ) در پژوهشی به یک گروه از دانشجویان عادی و تیزهوش مهارتهای شخصیتی را آموزش داد و با یک پیش آزمون – پس آزمون آنها را مقایسه کرد. نتایج نشان داد گروه تیز هوشها بعد از آموزش، تفاوت معناداری با گروه عادی در فاکتورهای شخصیتی داشتند.
هینز و همکاران (2002) در مطالعهای نشان دادند که باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی میان دانش آموزان تیزهوش و عادی متفاوت است. نمونه مطالعه شامل 93 دانش آموز تیزهوش و 40 دانش آموز عادی بود. نتایج مطالعه نشان داد که دانش آموزان عادی نمره کمتری در باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نسبت به گروه تیزهوشان کسب کردند.
استیون و لان (2000 ) نقل از کشتی دار و همکاران (1389)، استراتژی های مورد استفاده برای خود تنظیمی حالات خلقی (خشم، افسردگی، خستگی، اضطراب، نیرومندی و سردرگمی) را در 107 ورزشکار از رشته های مختلف ورزشی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تغییر موقعیت، تمرین و گوش دادن به موسیقی استراتژیهای معمول در میان هر یک از حالات خلقی بود.
بوفارد و بوچارد (2002) در پژوهشی، تحت عنوان خودتنظیمی و تشکیل مفهوم، در میان دانش آموزان تیزهوش و عادی نشان دادند که دانش آموزان عادی اغلب از راهبردهای شناختی استفاده میکنند و تجارب استفاده از راهبردهای فراشناختی را با رغبت کمتری اظهار میکردند اما دانشآموزان تیزهوش برای حل تکلیف تلاش بیشتری میکردند و در بیشتر موارد تکالیف را به عنوان چالش در نظر میگرفتند و از آن به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده میکردند.
پینتریچ و دی گروت ( 1990 ) به نقل از میرزائیان و همکاران (1391) در پژوهش خود رابطه معناداری بین انگیزش پیشرفت و راهبردهای یادگیری خودتنظیم گزارش دادند. پژوهشهایی درخصوص یادگیری خودتنظیم به طول خارق العادهای در سالهای اخیر گسترش یافته است. این مقوله برای دانش آموزان و نیز معلمان حائز اهمیت است، چرا که هدف اصلی آموزش و پرورش، ایجاد یادگیرندگان و متفکران مستقل و خودتنظیم است.
زیمرمن و پونز (1990) به نقل از میرزائیان و همکاران (1391)، مطالعهای را بر روی 100 دانش آموز معمولی و 100 دانش آموز باهوش انجام دادند، یافتهها بیانگر این بود که دانش آموزان باهوش از راهبردهای یادگیری بیشتری نسبت به دانش آموزان معمولی استفاده میکنند.
جمع بندی
در مجموع پژوهشها نشان میدهند که درمورد مولفه های خودتنظیمی، دانشآموزان تیزهوش از راهبردهای یادگیری بیشتری استفاده میکنند و در مقیاس فراشناخت بالاتر از دانش آموزان عادی هستند و بین خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. همچنین بین عوامل شخصیتی با محیط خانواده دانش آموزان رابطه وجود دارد، و شخصیت فرد میتواند براساس منبع کنترل درونی و تجارب شخصی مورد مطالعه قرار گیرد. درخانوادهها اگر عملکرد خانواده بهینه باشد خودپنداره، مسئویتپذیری، امید به آینده و گرایشهای معنوی مطلوب در دانش آموزان بهتر خواهد بود.
فصل سوم
روششناسی

مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی با موضوع : مهارت های زندگی-دانلود کامل

پیشدرآمد
در این فصل به مبحث روششناسی پرداخته شده است. مباحثی مانند روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، ابزار تحقیق، روش های جمع آوری اطلاعات، روش اجرا و روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها بیان شده است.
طرح پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع علی مقایسهای است بدین ترتیب که در این پژوهش به بررسی و مقایسه رابطه بین سهمتغیر خودنظم بخشی، ویژگیهای شخصیتی و کارکردخانواده در دانش آموزان تیزهوش و عادی پرداخته شده است.
در روش پس رویدادی علل احتمالی پدیده ها و رویدادها به صورت بازنگرانه یا گذشتهنگر مورد بررسی و شناسایی قرار میگیرد. به عقیده کرلینجر (1970) تحقیق پس رویدادی تحقیقی است که در آن متغیر یا متغیرهای مستقل قبلاً اتفاق افتادهاند و محقق با مشاهده متغیر یا متغیرهای وابسته آنها را مورد مطالعه قرار میدهد. یعنی محقق با مطالعه متغییر وابسته پی به متغییر مستقل میبرد. اسپکتور (1993) معتقد است که تحقیق پس رویدادی روشی است که قصد دارد طرح تحقیق غیر آزمایشی را به طرح تحقیق شبه آزمایشی تبدیل کند. بنابر این، زمانی که نمیتوان از طرحهای تحقیق آزمایشی استفاده کرد میتوان از تحقیق پس رویدادی استفاده کرد (حسنزاده،1392). از آنجائیکه پژوهش ما از یک حیث روابط را هم بررسی میکند، دارای جنبه همبستگی نیز میباشد.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی 93- 94بود که به تعداد 6990 نفر بودند.
معیارها و شرایط ورود به این پژوهش:
1-اشتغال به تحصیل در سال تحصیلی93-94
2-اشتغال به تحصیل در مدارس روزانه
3-اشتغال به تحصیل در مدارس دولتی
4-اشتغال به تحصیل در پایه دوم وسوم
نمونه و روش نمونه گیری
دراین پژوهش ازروش علی مقایسه ای استفاده شده است وحجم جامعه 6690 دانش آموز دختر دوره متوسطه بود،همچنین برای تعیین حجم نمونه از روش تصادفی مرحله ای استفاده شده است که پس از همتاسازی 180نفربرای فرضیه های مقایسه ای و250نفربرای یافته های جانبی ورابطه ها تعیین گردید.
ابزار پژوهش
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت
پرسشنامه نئو یکی از جدیدترین پرسشنامههای مربوط به ارزیابی ساخت شخصیت بر اساس دیدگاه تحلیل عاملی است.این آزمون به لحاظ انعکاس پنج عامل اصلی ،یک الگوی فراگیر براساس تحلیل عوامل محسوب میشود. بدلیل گستردگی کاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و نیز در امور بالینی میتواند یکی از مناسبترین ابزار ارزیابی شخصیت باشد. این آزمون بدلیل بررسیهای گوناگون در گروه های سنی و در فرهنگهای مختلف روی آن صورت گرفته است میتواند یکی از جامعترین آزمونها در ارزیابی شخصیت باشد.
پرسشنامه استفاده شده در این آزمون فرم کوتاهی از پرسشنامه تجدید نظر شده NEO-RI-R است که برای ارزیابی مختصر و سریع پنج عامل اصلی شخصیت طراحی شده است (کاستا و مک کری، 1985). این پرسشنامه دارای 60 ماده است که پنج بعد شخصیت بهنجار را که عبارتند از روان رنجور خویی، برون گرایی، گشودگی به تجربه، توافق پذیری و وجدانی بودن را اندازهگیری میکند. هر بعد شامل 12 ماده

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق رفتار شهروندی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید