منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

دانلود پایان نامه

هر سطحی از آن فراهم میسازد. ورود این یون در ساختار تیتانیا باعث تولید رادیکال های O_2^(-?) و?OH?^- می شود که این امر نیز دلیلی موجه بر جداسازی بیشتر فنول نسبت به دیگر ترکیب هاست]۶[ .

شکل۴- ۱- بهینه سازی کاتالیست در نور فرابنفش(جذب در مقابل زمان)

شکل۴- ۱- بهینه سازی کاتالیست در نور فرابنفش(غلظت در مقابل زمان)

۴-۱-۲-

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه بهینه سازی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید