منبع تحقیق با موضوع this، of، Equality، issue.

are 58.9649. Based on this table, it cannot be concluded that whether this difference is meaningful or not. Accordingly, the following independent samples test was run to deal with this issue.
Table (4.10) Independent Samples Test

Levene’s Test for Equality of Variances
t-test for Equality of Means

F
Sig.
t
df
Sig.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه‌ای، بار،، فلزی،، نشده‌ای

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید