منبع تحقیق با موضوع the، Std.، ۱۲.۰۱۷۷۹، ۱.۵۹۱۸۰

for familiarity with academic rhetoric within the systemic Functional Grammar (SFG)
Group Statistics

sex
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
Rhetoric
MALE

۳۸
۵۶.۸۶۸۴
۱۲.۲۴۳۴۱
۱.۹۸۶۱۴

FEMALE
۵۷
۵۸.۹۶۴۹
۱۲.۰۱۷۷۹
۱.۵۹۱۸۰
As table (4) shows, the mean for male subject’s are56.8684and for female respondents

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره متوقفکرده،، نموده،، فنول، شکل۴-

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید