منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS عضله دلتوئید میانی معنی دار بود (Sig=0/00 و F=35/750)
بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۷۴/۳۳±۱۴/۹۲) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۲۴/۹۲±۱۰/۹۹) است.
فرض ششم تایید میشود.
درنتیجه با توجه به فرضیه پنجم تحلیل عاملی اثر صفحه حرکتی و تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی در

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد e=ceil(np*rand(1));، d=ceil(np*rand(1));، ، A(:,ii)=ip(:,c);

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید