منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS عضله دلتوئید میانی معنی دار بود (Sig=0/00 و F=35/750)
بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۷۴/۳۳±۱۴/۹۲) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۲۴/۹۲±۱۰/۹۹) است.
فرض ششم تایید میشود.
درنتیجه با توجه به فرضیه پنجم تحلیل عاملی اثر صفحه حرکتی و تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی در

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه زیر،، ۷۵۰، ۴۵۰، (۴-۳)

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید