منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دارد.

تحلیل عاملی اثر RMS عضله (با هفت سطح) در صفحه اسکپشن زاویه صفر درجه معنی دار بود (Sig=0/044 وF=4/54 ) که این اختلاف برای عضله فوقخاری و دلتوئید میانی (sig=0/016) معنا دار بود.
به طوری که بیشترین فعالیت مربوط به عضله فوقخاری (۳۱/۴±۵/۵) و کمترین فعالیت مربوط به عضله دلتوئیدمیانی (۲۳/۵±۲/۶)است.

نمودار۴-۷-%RMS

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه ، نیاز،، ۳-۲-۱-۲-، نرم‌افزارهای

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید