منابع و ماخذ پایان نامه اوربیتالی، کند،، ،

ضریب جذب مولی بسیار بزرگ است موقعیتی که به حساسیت زیاد منجر می‌شود. کمپلکس انتقال بار نیز متشکل از یک گروه الکترون دهنده پیوند شده به یک گروه الکترون گیرنده است. هنگامی که این محصول تابش را جذب کند، یک الکترون از گروه دهنده به اوربیتالی منتقل می‌شود که عمدتاً مربوط به گروه گیرنده است. بنابراین حالت برانگیخته محصول یک نوع فرآیند

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع Frequency، ۳.۲، frequency، Cumulative

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید