منابع و ماخذ پایان نامه ، واکنشگر، ونیل، کلراید

دانلود پایان نامه

انترون) بر روی غشای پلاستیکیPVC. pHبهینه ۵/۱۰ به دست آمد با محدوده خطی ۱/۰-۰/۵ میکرو گرم و حد تشخیص ۰/۱ میکرو گرم ]۷۴[.
در سال ۲۰۱۳ فیروز و همکاران سنسور نوری تهیه کردند برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم از نقره با استفاده از واکنشگر بنزادیوکساتری آزوسیکلو پنتادسین بر روی غشای پلی ونیل کلراید با محدوده خط

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد مورفولوژی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید