منابع و ماخذ پایان نامه ، محبوس، حسگرنوری، مس(II)

قرارگرفتن در معرض محلول ۰۱/۰ مولار سدیمفلوراید و ۵-سولفوسالیسیلیکاسید قابل برگشت است و برگشتپذیری آن به صورت کامل گزارش شده است [۷۱].
در سال ۲۰۰۸ اکسونر۹۹ و همکارانش برای اندازهگیری مس(II) از یک حسگرنوری بر پایه محبوس ساختن یک باز شیف در غشای پلیمری استفاده کردند. حسگر ساخته شده ناحیــه خطی در محدوده ۴-۱۰×۰/۱-

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه Pb، Mixture، Hg،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید