تحقیق دانشگاهی – بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی برای افزایش کیفیت …

۳۵/۷± ۰۸/۰ ۴۴/۷ ۲۹/۷ ۳۱/۷ TN3 ۲۳/۷± ۱۱/۰ ۱۱/۷ ۳۳/۷ ۲۴/۷ TN4 ۳۳/۸± ۰۸/۰ ۳۳/۸ ۴/۸ ۲۵/۸ TN5 با رشد و تکثیر سلول های مخمر در محیط کشت مایع، کدورت محیط افزایش یافت. بنابراین اگر نور از داخل محیط عبور داده شود، شدت کدورت ایجاد شده با میزان شدت نوری جذب شده متناسب خواهد بود. …