مقاله دانشگاهی – راهبرد های تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا …

با توجه به اینکه اوراق بصورت دستی به دفترخانه توسط نماینده دفترخانه ارسال می گردید خطراتی مانند سرقت، سوءاستفاده افراد غیر مسئول از اوراق و جعل، مفقود شدن ومواردی که از این قبیل وجود داشت از زمان بکارگیری سامانه ثبت خلاصه معاملات پورتالی و عدم نیاز به دریافت اوراق از اداره ثبت خطرات مرتفع گردیده …

راهبرد های تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی- …

هدف کاداستر این است که نظامی دقیق، ساده، روان، مطمئن و قابل تغییر با زمان حاکم بر امور املاک و اراضی کشور فراهم کند. کاداسترفهرست منظمی از داده های املاک ( قطعات زمین)‌در داخل کشور یا بخشی از‌ آن است که بر اساس نقشه برداری ازحدود تهیه می گردد. عملیات کاداستربه صورت خلاصه شامل عکسبرداری …

راهبرد های تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر …

فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها۴-۱- استفاده از سیستم کاداستر ۴۲۴-۱-۱- جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر ۴۳۴-۱-۱-۱- آثارجانمایی املاک برروی سیستم کاداستر ۴۳۴-۱-۱-۱-۱- جلوگیری ازثبت ملک بصورت معارض ۴۴۴-۱-۱-۱-۲- جلوگیری ازثبت ملک خارج محدوده ۴۵۴-۱-۱-۱-۲-۱- مشخص شدن دقیق ملک دردرخواست صدورسندمالکیت ۴۶۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱-درخواست صدوراسنادمالکیت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند ۴۶۴-۱-۱-۱-۲-۱-۲- درخواست صدوراسنادمالکیت اعیانی (‌موضوع ماده ۱۰۴ …