شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی …

۰۰۰/۰ تبلیغات ۳ ۳٫۰۰ ۰۰۰/۰ نتایج آزمون نشان داد که متغیرهای جبران خسارات، تسهیلات و خدمات مناسب و تبلیغات، به ترتیب و اولویت، به عنوان ابعاد متغیر وابسته دارای اهمیت رتبه ای می باشند.بدین ترتیب با مشخص شدن ابعاد متغیرهای مکنون مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر بدست می آید:تسهیلات و خدمات مناسبجبران خسارتتبلیغاتشکل ۴-۳: …

پژوهش دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی …

بیمه های تکمیلی درمان با ارائه خدمات گوناگون در جهت بهبود رضایت بیمه گذاران تلاش می کند. ۳۶۰ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰ ۳٫۲۱ ۱٫۱۹۵ جایگاه و موقعیت بیمه های تکمیلی درمان بین فرهنگیان مطلوب است. ۳۶۰ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰ ۳٫۲۱ ۱٫۱۴۸ در جدول بالا آمار توصیفی سئوالات شامل میانگین و انحراف معیار آمده است، میانگین بیشتر و انحراف …