سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در …

ECCit= β۰+ β۱TRANSit+ β۲FLit+برای آزمون فرضیه دوم، سوم و چهارم نیز مدل زیر به کار برده میشود:ECCit= β۰+ β۱TRANSit+ β۲(TRANSit*DUM1)+ β۳(TRANSit8*DUM2)+ β۴FLit+ECCit: هزینه سرمایه سهام عادیTRANSit: شفافیت سودTRANSit*DUM1: شفافیت سود شرکتهای درمانده مالیTRANSit8*DUM2: شفافیت سود در شرکتهای غیر درمانده مالیبرای طبقهبندی شرکتها به درمانده مالی و غیر درمانده مالی از مدل آلتمن استفاده میکنیم. مدل …

رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران- قسمت ۱۵

برایتجزیهوتحلیلآمارییافتهها،ازآمارتوصیفیواستنباطیاستفادهشده است. دربخشنخست،تجزیهوتحلیلتوصیفییافتههابهصورتترسیمجداول و نمودارهای فراوانیبا بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ ارائهشده است. دربخشدومبرایآمار استنباطی از آزمون همبستگیاسپیرمناستفاده شده است.فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها۴-۱-مقدمهداده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنا‌دارکردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهشها، کمک گرفته می‌شود. از این رو، تجزیه …

شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در …

۱- اثرشرطمجهولدرایجادخیارفسخ ۸۶۲- تأثیرعلموجهلطرفیندرایجادخیار ۹۰۳- تأثیراسقاطشرطباطلنسبتبهعقد ۹۳مبحث چهارم- وضعیتشرطمجهولهرعقودمسامحهومغابنه ۹۶گفتاراول: تعریفعقودمسامحهومغابنه ۹۶گفتاردوم: اثرشرطمجهولدرعقودمسامحهومعاینه ۹۹مبحث پنجم- اثرشرطبنائیمجهولدرعقد ۱۰۲مبحث ششم- اثرقسمضمیمهبرشرطمجهول ۱۰۳مبحث هفتم- تعددوتلاقیشروطدرضمنیکعقد ۱۰۵گفتاراول: تجمعشروطصحیحهوباطلهدرضمنیکعقد ۱۰۵گفتاردوم: تقابلشروطبایکدیگردرضمنیکعقد ۱۰۷فصلپنجم – نتیجهگیری ۱۰۹نتیجهگیری ۱۱۰فهرستمنابع ۱۱۷الف- کتبفارسی: ۱۱۷ب- کتبعربی ۱۱۹ه- پایاننامه ۱۲۲Abstract 125چکیدهقانونمدنیدربیانحکمشرطمجهول،تنهابهاعلامبطلانشرطمجهولیکهموجبجهلبهعوضینباشداکتفاکردهودرموردشرطمجهولیکهموجبجهلبهعوضیننباشدحکمصریحیندارد. منظورازشرطمجهول،شرطیاستکهنسبتبهموضوعآن،علماجمالیوجوددارد. بهعلاوهمحلبحث،شرطمجهولیاستکهخودیکیازعقودمعیننباشد. چراکهاگرعقدیمعینبهعنوانشرط،ضمنعقددیگریدرجشود،رعایتشرایطصحتآنعقدخاص،ضروریاستواندراجآن،ضمنعقد،موجبتغییرشرایطاساسیصحتآنعقدنخواهدشد. درتحلیلحقوقیشرطمجهول،مقالهحاضر،حکمشرطمجهولمندرجدرعقودمسامحیوعقودمغابنیرابهتفکیکازمنظرقانونوفقهامامیهموردبررسیقراردادهاست. باتوجهبهآنکهدرعقودمسامحی،علمتفصیلیبهعوضین،شرطصحتعقدنیست،ازنظرفقهایامامیه،درجشرطمجهولدرضمنعقودمسامحیصحیحاستوبهصحتعقد،خللیواردنمی‌سازد. قانونمدنینیزازایننظرتبعیتکردهاست. درموردشرطمجهولمندرجدرعقودمغابنیبینفقهااختلافرایدیدهمی‌‌شودزیرادرعقودمغابنی،علمتفصیلیبهعوضین،شرطصحتعقداستوهرشرطیکهمانعحصولاینعلمگرددباطلومبطلعقدخواهدبود. دراینموردقانونگذارایرانازنظرفقهاییتبعیتکردهکهشرطمجهولمندرجدرعقودمغابنیراهموارهموجبجهلبهعوضین،باطلومبطلعقدمی‌‌دانند.واژگان‌کلیدی: شرط‌مجهول،شرط‌باطل،شرطمبطل،جهلبه‌عوضین،عقد‌مسامحی،عقدمغابنیفصل اولبیان مساله و سازماندهی تحقیقفصل اول:کلیات۱-۱ مقدمهازمهمترینمسائلموردبررسیدرحقوقمدنیمبحثعقودوتعهداتاست،اگرچههمهمسائلمندرجدرقانونمدنیحائزاهمیتاستوآگاهینسبتبهآنهابرایضروریمیباشد . …

تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی …

پژوهش هایی که به بررسی بهداشت روانی پرداخته اند، اغلب به بررسی عوامل مرتبط با کارکردهای نا مناسب روانشناختی و بیماری ها تمرکز کرده و کمتر بر ابعاد مثبت و سازه های چندگانه سلامت تاکید کرده اند (کولبوک[۴۹۳] و بالودین[۴۹۴]، ۱۹۹۲). یکی از مفاهیم مثبت بهداشت روانی، “بهزیستی”[۴۹۵] است که به معنای فقدان عواطف منفی و رضایتمندی …