بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۱۲

کسب و کارها باید گاهی برنامه ها بازاریابی خود را دوباره بررسی کنند تا مطمئن شوند که برنامه ها با اهداف استراتژیک مطابقت می کند.(رضائیان،۸۰:۱۳۸۸)۲-۲۷-۶ استراتژی های فرآیند بازاریابیهر بازاری را می‌توان تا حدودی تقسیم بندی نمود، زیرا خریداران تشکیل دهنده بازار متجانس نبوده و تفاوت عمده آنها در خصوصیات مکانی، اجتماعی، اقتصادی، شخصیتی، چگونگی …

علمی : بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۲۱

با توجه به آنچه گذشت مدل تحقیق به شرح ذیل استخراج گردید:تحلیل مشتریپاسخگویی به مشتریعملکرد تجاریرقیب گرائیمشتری‌ گرائیبازارگرائیتحلیل رقیبواکنش در مقابل رقباتسلط بر بازارتأثیرگذاری بر بازارعملکرد مالیهماهنگی بین وظیفه‌ایجمع‌آوری اطلاعاتانتشار اطلاعاتاستفاده از اطلاعاتشکل (۲-۱۳): مدل مفهومی تحقیقدر این مدل، هریک از مفاهیم مشتری‌گرائی، رقیب‌گرائی و هماهنگی بین وظیفه‌ای، مؤلفه‌های بازارگرائی هستند که جهت تفهیم بازارگرائی به …

واکاوی تجارب زیسته دانشجویان در انتخاب مسئله رساله دکتری- قسمت ۵

مسئله در مفهوم عام موقعیتی ذهنی است که برای انسان در برابر پدیده‌های مختلف زندگی شکل می‌گیرد و او را به سوی سؤال رهنمون می‌سازد. مسئله آفرینی ذهن را می‌توان یکی از ویژگی‌های ذاتی آن دانست؛ زیرا انسان به طور طبیعی به دنبال کشف و درک بهتر پدیده‌های متنوع هستی و پیشرفت امور مرتبط با …