مقاله دانشگاهی – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۶

۵-۳-۱-۲- بررسی های حاصل از فرضیه اول پژوهش ۱۴۵۵-۳-۱-۳- بررسی های حاصل از فرضیه دوم پژوهش ۱۴۵۵-۳-۱-۴- بررسی های حاصل از فرضیه سوم پژوهش ۱۴۶۵-۳-۱-۵- بررسی های حاصل از فرضیه چهارم پژوهش ۱۴۶۵-۳-۱-۶- بررسی های حاصل از فرضیه پنجم پژوهش ۱۴۶۵-۳-۱-۷- بررسی های حاصل از فرضیه ششم پژوهش ۱۴۶۵-۳-۲- نتایج حاصل از بررسی متغیر وابستۀ …