شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در …

۱- اثرشرطمجهولدرایجادخیارفسخ ۸۶۲- تأثیرعلموجهلطرفیندرایجادخیار ۹۰۳- تأثیراسقاطشرطباطلنسبتبهعقد ۹۳مبحث چهارم- وضعیتشرطمجهولهرعقودمسامحهومغابنه ۹۶گفتاراول: تعریفعقودمسامحهومغابنه ۹۶گفتاردوم: اثرشرطمجهولدرعقودمسامحهومعاینه ۹۹مبحث پنجم- اثرشرطبنائیمجهولدرعقد ۱۰۲مبحث ششم- اثرقسمضمیمهبرشرطمجهول ۱۰۳مبحث هفتم- تعددوتلاقیشروطدرضمنیکعقد ۱۰۵گفتاراول: تجمعشروطصحیحهوباطلهدرضمنیکعقد ۱۰۵گفتاردوم: تقابلشروطبایکدیگردرضمنیکعقد ۱۰۷فصلپنجم – نتیجهگیری ۱۰۹نتیجهگیری ۱۱۰فهرستمنابع ۱۱۷الف- کتبفارسی: ۱۱۷ب- کتبعربی ۱۱۹ه- پایاننامه ۱۲۲Abstract 125چکیدهقانونمدنیدربیانحکمشرطمجهول،تنهابهاعلامبطلانشرطمجهولیکهموجبجهلبهعوضینباشداکتفاکردهودرموردشرطمجهولیکهموجبجهلبهعوضیننباشدحکمصریحیندارد. منظورازشرطمجهول،شرطیاستکهنسبتبهموضوعآن،علماجمالیوجوددارد. بهعلاوهمحلبحث،شرطمجهولیاستکهخودیکیازعقودمعیننباشد. چراکهاگرعقدیمعینبهعنوانشرط،ضمنعقددیگریدرجشود،رعایتشرایطصحتآنعقدخاص،ضروریاستواندراجآن،ضمنعقد،موجبتغییرشرایطاساسیصحتآنعقدنخواهدشد. درتحلیلحقوقیشرطمجهول،مقالهحاضر،حکمشرطمجهولمندرجدرعقودمسامحیوعقودمغابنیرابهتفکیکازمنظرقانونوفقهامامیهموردبررسیقراردادهاست. باتوجهبهآنکهدرعقودمسامحی،علمتفصیلیبهعوضین،شرطصحتعقدنیست،ازنظرفقهایامامیه،درجشرطمجهولدرضمنعقودمسامحیصحیحاستوبهصحتعقد،خللیواردنمی‌سازد. قانونمدنینیزازایننظرتبعیتکردهاست. درموردشرطمجهولمندرجدرعقودمغابنیبینفقهااختلافرایدیدهمی‌‌شودزیرادرعقودمغابنی،علمتفصیلیبهعوضین،شرطصحتعقداستوهرشرطیکهمانعحصولاینعلمگرددباطلومبطلعقدخواهدبود. دراینموردقانونگذارایرانازنظرفقهاییتبعیتکردهکهشرطمجهولمندرجدرعقودمغابنیراهموارهموجبجهلبهعوضین،باطلومبطلعقدمی‌‌دانند.واژگان‌کلیدی: شرط‌مجهول،شرط‌باطل،شرطمبطل،جهلبه‌عوضین،عقد‌مسامحی،عقدمغابنیفصل اولبیان مساله و سازماندهی تحقیقفصل اول:کلیات۱-۱ مقدمهازمهمترینمسائلموردبررسیدرحقوقمدنیمبحثعقودوتعهداتاست،اگرچههمهمسائلمندرجدرقانونمدنیحائزاهمیتاستوآگاهینسبتبهآنهابرایضروریمیباشد . …