مقاله – رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران- قسمت ۵

۱٫تعیین رابطه بین رهبری معنوی وتفکر سیستمی۲٫تعیین رابطه بین رهبری معنوی ومهارتهای فردی۳٫تعیین رابطه بین رهبری معنوی ومدل های ذهنی۴٫تعیین رابطه بین رهبری معنوی وچشم انداز مشترک۱-۴- مدل مفهومی تحقیقبا توجه به هدف تحقیق، سعی شد ارتباط بین رهبری معنوی ویادگیری سازمانی مورد بررسی قرارگیرد.به طورکلی یادگیری سازمانی در چهار گروه تفکرسیستمی، مدل های ذهنی، …