پژوهش – بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۱۸

ارزش درون سازمانی بانکشکل (۲-۹) مدل مفهومی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار (آقازاده، ۱۳۸۷)۲-۱۱-۵ رنجبریان و براری در سال ۱۳۸۸ در مقاله‌ای با عنوان « بازاریابی رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری» که در پژوهشنامه مدیریت اجرایی به چاپ رسید به این نتیجه رسیدند که به ترتیب الویت، شایستگی (۲۵۳/۰)، ارتباطات (۲۰۴/۰)، اعتماد …

رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران

 دانشگاه پیام نوردانشکده مدیریت،اقتصاد و حسابداریمرکز بابلپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیکرهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندرانالهام تیموریاستادراهنما:دکترمهدی روح الامینیاستاد مشاور:دکترسیدمحمدباقریآبان ۱۳۹۴اصالت نامهاینجانب الهام تیموری دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با …