شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- …

اکتشافمطالعه موردیارزیابیقوم نگاریاقدام پژوهیشکل(۳-۱):پیاز پژوهشباتوجه به مدل پیاز تحقیق، این پژوهش از نظر روش شناختی به شرح زیر قابل تبیین است:نوع تحقیق و جهت گیری پژوهشتحقیق حاضر به لحاظ ماهیت موضوع مورد بررسی و اهداف تعیین شده از نوع تحقیقات کاربردی است. زیرا نتایج آن در شرکت بیمه کاربرد دارد. (خاکی،۱۳۹۰).فلسفه پژوهشتحقیق را می توان …