علمی : بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۲۱

با توجه به آنچه گذشت مدل تحقیق به شرح ذیل استخراج گردید:تحلیل مشتریپاسخگویی به مشتریعملکرد تجاریرقیب گرائیمشتری‌ گرائیبازارگرائیتحلیل رقیبواکنش در مقابل رقباتسلط بر بازارتأثیرگذاری بر بازارعملکرد مالیهماهنگی بین وظیفه‌ایجمع‌آوری اطلاعاتانتشار اطلاعاتاستفاده از اطلاعاتشکل (۲-۱۳): مدل مفهومی تحقیقدر این مدل، هریک از مفاهیم مشتری‌گرائی، رقیب‌گرائی و هماهنگی بین وظیفه‌ای، مؤلفه‌های بازارگرائی هستند که جهت تفهیم بازارگرائی به …

پژوهش – بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۱۸

ارزش درون سازمانی بانکشکل (۲-۹) مدل مفهومی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار (آقازاده، ۱۳۸۷)۲-۱۱-۵ رنجبریان و براری در سال ۱۳۸۸ در مقاله‌ای با عنوان « بازاریابی رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری» که در پژوهشنامه مدیریت اجرایی به چاپ رسید به این نتیجه رسیدند که به ترتیب الویت، شایستگی (۲۵۳/۰)، ارتباطات (۲۰۴/۰)، اعتماد …

مقاله – رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران- قسمت ۵

۱٫تعیین رابطه بین رهبری معنوی وتفکر سیستمی۲٫تعیین رابطه بین رهبری معنوی ومهارتهای فردی۳٫تعیین رابطه بین رهبری معنوی ومدل های ذهنی۴٫تعیین رابطه بین رهبری معنوی وچشم انداز مشترک۱-۴- مدل مفهومی تحقیقبا توجه به هدف تحقیق، سعی شد ارتباط بین رهبری معنوی ویادگیری سازمانی مورد بررسی قرارگیرد.به طورکلی یادگیری سازمانی در چهار گروه تفکرسیستمی، مدل های ذهنی، …

جستجوی مقالات فارسی – رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران- قسمت ۴

جدول ۳-۲: پایایی بخش های مختلف پرسشنامه ۵۰جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیّر جنسیت ۵۳جدول ۴-۲: توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیّر سن ۵۴جدول ۴-۳: توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیّر میزان تحصیلات ۵۵جدول ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیّر نوع استخدام ۵۶جدول ۴-۵: بررسی توصیفیمتغیرهای پژوهش ۵۷جدول ۴-۶: جدول آزمون K-Sجهت …

فایل دانشگاهی – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۳۴

دهه ۸۰و۹۰ روش های ارتقا کیفیت محصولات رسانه وی معتقد است شیوه های ذهنی ارزیابی روش ساده تری برای سنجش کیفیت فراهم می کند و از طریق گروه هایی با دیگاه های انتقادی (البته موارد قابل تعمیم و سازگار با هم) در ارتقاء کیفیت تاثیر گذارند. شیوه دیگر روش ذهنی استفاده از پانل های مشورتی است …

متن کامل – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی …

۴-۶-۱) نیکویی برازش مدلهمانطور که آشکار است، نرم افزار لیزرل یک سری شاخص‌های برای سنجش نیکویی برازش مدل تدوین شده ارائه می‌دهد. در ادامه کلیه شاخص‌های ذکر شده مورد بررسی قرار می‌گیرند.شاخص کای دو (۲χ) : که نشان دهندۀ میزان آمارۀ کای دو برای مدل است. در واقع این شاخص اختلاف بین مدل و داده‌ها …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی …

۰۰۰/۰ تبلیغات ۳ ۳٫۰۰ ۰۰۰/۰ نتایج آزمون نشان داد که متغیرهای جبران خسارات، تسهیلات و خدمات مناسب و تبلیغات، به ترتیب و اولویت، به عنوان ابعاد متغیر وابسته دارای اهمیت رتبه ای می باشند.بدین ترتیب با مشخص شدن ابعاد متغیرهای مکنون مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر بدست می آید:تسهیلات و خدمات مناسبجبران خسارتتبلیغاتشکل ۴-۳: …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- قسمت ۳۹

۴- عدم تفاوت سنجش بین گروهی را بوسیله برابر قرار دادن پارامترها (قیدها) در گروه های مختلف آزمون کنید و سپس مقایسه های نسبی را بین برآورد پارامترها انجام دهید. (استیگر[۸۵]، ۱۹۹۰).بررسی برآورد پارامترهای اولیه نیز می تواند به تعیین نقص در مدل یا مدل بد تدوین شده کمک کند. در این مورد برآورد اولیه …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های …

آلفای کرونباخ “تسهیلات و خدمات“ ۰٫۷۶ آلفای کرونباخ ” جبران خسارات“ ۰٫۸۴ آلفای کرونباخ ” تبلیغات“ ۰٫۷۸ آلفای ” متغیر جذب بیمه گذاران“ ۰٫۸۰ همانطور که از نتایج جدول بالا و از تحلیل عاملی اکتشافی مشخص است سئوالات ۶ تا ۸ و ۹ تا ۱۴ و ۲۵، ۲۶، ۲۷،۲۹، ۳۰، مرتبط با عامل اول می …

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره …

نمودار ۴-۲) نمودار میله ای تحصیلات……………………………………………………………………………………….۷۲نمودار ۴-۳) نمودار میله ای سن………………………………………………………………………………………………..۷۳نمودار ۴-۴) نمودار هیستوگرام آگاهی سرمایه گذاران…………………………………………………………………..۷۴نمودار ۴-۵) نمودار هیستوگرام اعتماد سرمایه گذاران…………………………………………………………………..۷۵نمودار ۴-۶) نمودار هیستوگرام بهره وری شرکتها………………………………………………………………………..۷۶فهرست اشکالشکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………۶شکل ۲-۱) فرایند اعتماد درون سازمانی…………………………………………………………………………………….۴۳شکل ۲-۲) ابعاد اعتماد …………………………………………………………………………………………………………..۴۴چکیده:هدف این تحقیق بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …