منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت …

که معمولا در این حالت مخرج بزرگتر شده و بنابراین واریانس محاسبه شده کوچکتر از واریانس بدست آمده از داده‌های سری زمانی است و بنابراین کارآیی تخمین افزایش می‌یابد.به همین قیاس چنانچه آزمون F (آزمون معنی دار بودن کل رگرسیون) در دو حالت یعنی سری زمانی و ترکیبی مقایسه شود، داریم:در مدل تنها سری زمانی:در …